نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی یکی از مواردی است که در آن فرد به دلیل نداشتن توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست و از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت این هزینه‌ها را می‌نماید. این نوع دادخواست برای افرادی که درگیر دعاوی حقوقی هستند و توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، مناسب است.

نمونه ۱:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: درخواست اعسار از هزینه دادرسی

شرح دعوا: به موجب پرونده شماره [شماره پرونده] که در آن اینجانب به عنوان خواهان حضور دارم، با توجه به وضعیت مالی ضعیف و عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارم. بر اساس ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی برای اینجانب مطرح می‌گردد.

دلایل و مستندات:

 1. شهادت شهود به وضعیت مالی اینجانب
 2. مدارک مالی از قبیل فیش حقوقی، اجاره‌نامه، و مدارک دارایی
 3. سایر مستندات لازم

لذا، با توجه به موارد فوق و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. اطلاعات شخصی خواهان و خوانده را به دقت وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ پرونده اصلی را ذکر نمایید.
 3. مدارک و مستندات مالی خود را پیوست کنید.
 4. نام و امضای خود را در پایان دادخواست وارد نمایید.

برای مشاوره حقوقی بیشتر می‌توانید به گروه حقوقی دکتر رضا عبد المحمد مراجعه کنید یا با شماره 09121574297 تماس بگیرید.

نمونه ۲:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: درخواست اعسار از هزینه دادرسی

شرح دعوا: با توجه به وضعیت مالی اینجانب و ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی پرونده شماره [شماره پرونده]، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارم. بر اساس ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل عدم توانایی پرداخت این هزینه‌ها، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می‌کنم.

دلایل و مستندات:

 1. شهادت دو نفر از معتمدین محل
 2. مدارک و مستندات مالی مانند فیش حقوقی، اجاره‌نامه، صورتحساب بانکی
 3. سایر مستندات مرتبط

لذا، با توجه به ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. مشخصات کامل خواهان و خوانده را وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ پرونده اصلی را ذکر نمایید.
 3. مدارک مالی و مستندات لازم را ضمیمه کنید.
 4. دادخواست را امضا و تاریخ‌گذاری کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و نکات حقوقی مربوط به اعسار از هزینه دادرسی، می‌توانید به صفحه وکیل نفقه مراجعه کنید یا با شماره 09121574297 تماس بگیرید.