نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

 

اعسار از پرداخت محکوم به یکی از مواردی است که در آن شخص محکوم به پرداخت وجه یا مال به دلیل نداشتن توانایی مالی، از دادگاه تقاضای اعسار می‌کند. این دادخواست به منظور اثبات عدم توانایی پرداخت و تقسیط محکوم به ارائه می‌شود.

نمونه ۱ برای دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

شرح دعوا: به موجب حکم قطعی صادره از سوی دادگاه محترم در پرونده شماره [شماره پرونده] مورخ [تاریخ صدور حکم]، اینجانب محکوم به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] به خوانده گردیده‌ام. با توجه به وضعیت مالی ضعیف و عدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به، اینجانب تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن را دارم.

دلایل و مستندات:

 1. شهادت شهود به عدم توانایی مالی اینجانب
 2. مدارک و مستندات مالی از قبیل فیش حقوقی، اجاره‌نامه و مدارک دارایی
 3. سایر مستندات لازم

لذا، با توجه به موارد فوق و مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تعیین تقسیط آن را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. اطلاعات شخصی خواهان و خوانده را به دقت وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ پرونده اصلی را ذکر نمایید.
 3. مدارک و مستندات مالی خود را پیوست کنید.
 4. نام و امضای خود را در پایان دادخواست وارد نمایید.

نمونه ۲ برای دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

شرح دعوا: با توجه به حکم قطعی دادگاه محترم در پرونده شماره [شماره پرونده] مورخ [تاریخ صدور حکم] که اینجانب را محکوم به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] به خوانده نموده است و با توجه به وضعیت مالی نامساعد، توانایی پرداخت یکجای محکوم به را ندارم و درخواست اعسار از پرداخت محکوم به را دارم.

دلایل و مستندات:

 1. شهادت دو نفر از معتمدین محل
 2. مدارک و مستندات مالی مانند فیش حقوقی، اجاره‌نامه، صورتحساب بانکی
 3. سایر مستندات مرتبط

لذا، با توجه به مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تعیین تقسیط آن را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. مشخصات کامل خواهان و خوانده را وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ پرونده اصلی را ذکر نمایید.
 3. مدارک مالی و مستندات لازم را ضمیمه کنید.
 4. دادخواست را امضا و تاریخ‌گذاری کنید.