نمونه دادخواست مطالبه وجه

شرح کوتاه: مطالبه وجه یکی از دعاوی رایج حقوقی است که در آن خواهان به دلیل دریافت نکردن مبلغ مورد نظر از خوانده، اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه می‌کند. این دادخواست به منظور استرداد وجه یا مبلغی که به طور قانونی به خواهان تعلق دارد، ارائه می‌شود.

نمونه ۱:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: مطالبه وجه

شرح دعوا: با توجه به قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد] بین اینجانب و خوانده، ایشان متعهد به پرداخت مبلغ [مبلغ مورد نظر] در ازای [شرح تعهد یا خدمت ارائه شده] به اینجانب گردیدند. با وجود سررسید موعد پرداخت، تا کنون هیچ وجهی به اینجانب پرداخت نشده است. لذا با استناد به ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، اینجانب تقاضای مطالبه مبلغ [مبلغ مورد نظر] به همراه خسارات قانونی را دارم.

دلایل و مستندات:

 1. قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد]
 2. مدارک و مستندات پرداخت‌های قبلی (در صورت وجود)
 3. مکاتبات و مستندات مرتبط
 4. شهادت شهود (در صورت وجود)

لذا، با توجه به موارد فوق و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور به همراه خسارات قانونی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. مشخصات کامل خواهان و خوانده را به دقت وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ قرارداد و مدارک مرتبط را ذکر نمایید.
 3. مستندات مالی و مکاتبات مرتبط را پیوست کنید.
 4. نام و امضای خود را در پایان دادخواست وارد نمایید.

برای مشاوره حقوقی بیشتر می‌توانید با شماره 09121574297 تماس بگیرید.


نمونه ۲:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: مطالبه وجه

شرح دعوا: به موجب رسید پرداختی مورخ [تاریخ رسید]، اینجانب مبلغ [مبلغ پرداختی] را به حساب خوانده واریز نموده‌ام. اما با توجه به عدم انجام تعهدات مقرر در رسید، اینجانب تقاضای استرداد مبلغ مذکور را دارم. به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مدنی، خوانده موظف به استرداد مبلغ پرداختی می‌باشد.

دلایل و مستندات:

 1. رسید پرداخت مورخ [تاریخ رسید]
 2. مدارک و مستندات پرداخت‌های قبلی (در صورت وجود)
 3. مکاتبات و مستندات مرتبط
 4. شهادت شهود (در صورت وجود)

لذا، با توجه به موارد فوق و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر استرداد مبلغ مذکور به همراه خسارات قانونی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. مشخصات کامل خواهان و خوانده را به دقت وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ رسید و مدارک مرتبط را ذکر نمایید.
 3. مستندات مالی و مکاتبات مرتبط را پیوست کنید.
 4. نام و امضای خود را در پایان دادخواست وارد نمایید.

برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و نکات حقوقی مربوط به مطالبه وجه، می‌توانید با شماره 09121574297 تماس بگیرید.