نمونه دادخواست

شرح کوتاه: مطالبه وجه یکی از دعاوی رایج حقوقی است که در آن خواهان به دلیل دریافت نکردن مبلغ مورد نظر از خوانده، اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه می‌کند. این دادخواست به منظور استرداد وجه یا مبلغی که به طور قانونی به خواهان تعلق دارد، ارائه می‌شود. نمونه ۱: بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه […]

شرح کوتاه: اعسار از پرداخت مهریه یکی از مواردی است که در آن مرد به دلیل نداشتن توانایی مالی، قادر به پرداخت مهریه همسرش نیست و از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت مهریه را می‌نماید. این دادخواست به منظور اثبات عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن ارائه می‌شود. نمونه ۱: بسمه تعالی ریاست […]

اعسار از هزینه دادرسی یکی از مواردی است که در آن فرد به دلیل نداشتن توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست و از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت این هزینه‌ها را می‌نماید. این نوع دادخواست برای افرادی که درگیر دعاوی حقوقی هستند و توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، مناسب است. نمونه […]

  اعسار از پرداخت محکوم به یکی از مواردی است که در آن شخص محکوم به پرداخت وجه یا مال به دلیل نداشتن توانایی مالی، از دادگاه تقاضای اعسار می‌کند. این دادخواست به منظور اثبات عدم توانایی پرداخت و تقسیط محکوم به ارائه می‌شود. نمونه ۱ برای دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به بسمه تعالی […]