نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

شرح کوتاه: اعسار از پرداخت مهریه یکی از مواردی است که در آن مرد به دلیل نداشتن توانایی مالی، قادر به پرداخت مهریه همسرش نیست و از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت مهریه را می‌نماید. این دادخواست به منظور اثبات عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن ارائه می‌شود.

نمونه ۱:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: درخواست اعسار از پرداخت مهریه

شرح دعوا: به موجب حکم قطعی صادره از سوی دادگاه محترم در پرونده شماره [شماره پرونده] مورخ [تاریخ صدور حکم]، اینجانب محکوم به پرداخت مهریه به میزان [میزان مهریه] به خوانده گردیده‌ام. با توجه به وضعیت مالی ضعیف و عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه، اینجانب تقاضای اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن را دارم.

دلایل و مستندات:

 1. شهادت شهود به عدم توانایی مالی اینجانب
 2. مدارک و مستندات مالی از قبیل فیش حقوقی، اجاره‌نامه و مدارک دارایی
 3. سایر مستندات لازم

لذا، با توجه به مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و تعیین تقسیط آن را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. اطلاعات شخصی خواهان و خوانده را به دقت وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ پرونده اصلی را ذکر نمایید.
 3. مدارک و مستندات مالی خود را پیوست کنید.
 4. نام و امضای خود را در پایان دادخواست وارد نمایید.

برای مشاوره حقوقی بیشتر می‌توانید با شماره 09121574297 تماس بگیرید.


نمونه ۲:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] و آدرس [نشانی کامل خواهان] به استحضار می‌رساند:

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] آدرس: [نشانی کامل خوانده]

موضوع دعوا: درخواست اعسار از پرداخت مهریه

شرح دعوا: با توجه به حکم قطعی دادگاه محترم در پرونده شماره [شماره پرونده] مورخ [تاریخ صدور حکم] که اینجانب را محکوم به پرداخت مهریه به میزان [میزان مهریه] نموده است و با توجه به وضعیت مالی نامساعد، توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارم و درخواست اعسار از پرداخت مهریه را دارم.

دلایل و مستندات:

 1. شهادت دو نفر از معتمدین محل
 2. مدارک و مستندات مالی مانند فیش حقوقی، اجاره‌نامه، صورتحساب بانکی
 3. سایر مستندات مرتبط

لذا، با توجه به مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و تعیین تقسیط آن را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان] امضاء:
تاریخ: [تاریخ روز]

دستورالعمل تکمیل:

 1. مشخصات کامل خواهان و خوانده را وارد کنید.
 2. شماره و تاریخ پرونده اصلی را ذکر نمایید.
 3. مدارک مالی و مستندات لازم را ضمیمه کنید.
 4. دادخواست را امضا و تاریخ‌گذاری کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و نکات حقوقی مربوط به اعسار از پرداخت مهریه، می‌توانید با شماره 09121574297 تماس بگیرید.