دخالت در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت

جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی چیست؟ یک نوع جرم جعل، جعل و غصب هویت دیگر است. یعنی انسان خودش را جای دیگری می گذارد. مثلاً شخصی به دروغ ادعای مالکیت ملکی را می کند و به شخصی وکالت می دهد که آن را بفروشد. در حالی که آن مال واقعاً متعلق به او نیست و چنین شخصی هویت مالک را غصب کرده است. حتی ممکن است فردی خود را به جای دولت، پلیس و سایر مقامات قرار دهد و بدین ترتیب به مقاصد خود دست یابد. یکی از مصداق های پر اهمیت چنین جرمی وقتی میابشد که کسی با عنوان فرد معامله گر در دفتر های اسناد رسمی حاضر می شود و به جای خود سند می دهد. در این مورد دیوان عالی کشور رویه منسجمی را ایجاد کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. رکن های جرم جعل عنوان: سه عنصر اصلی برای تشکیل هر جرمی ضروری است: عنصر حقوقی: ما نمی توانیم رفتار را جرم انگاری کنیم مگر اینکه قانونگذار رفتار را جرم انگاری کند و آن را مجازات کند. بنابراین قانون باید ابتدا مجازات رفتار را تعیین کند و سپس مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.      عنصر قانونی نیز به بخشی از متن قانون اشاره دارد که برای یک رفتار مجازات تعیین کرده است. در قسمت قبل به ارکان قانونی جرم جعل عنوان اشاره کردیم. رکن مادی آن: مهمترین چیزی که در عنصر مادی باید در نظر گرفته شود، رفتار جرم میباشد. یعنی باید دید چه رفتاری مشمول جرم جعل می شود. بر اساس قانون مداخله در مشاغل دولتی، معرفی خود به عنوان صاحب سمت در مشاغل دولتی و استفاده از لباس و نشان نظامی یا نیروی انتظامی جعلی تلقی می شود. جرم جعل عنوان با ترک فعل صورت نمی گیرد. یعنی اگر شخصی به جای یک مقام دولتی اشتباه کند و آن شخص سکوت کند، عمل او جعل محسوب نمی شود. رکن معنوی:    مرتکب باید در ارتکاب رفتار مجرمانه علم و قصد داشته باشد.