معاونت در جرم

معاونت در جرم چیست؟ چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالب

معنای معاونت در جرم

معاونت در جرم به این معناست که ممکن است شخصی قصد قتل شخص دیگری را داشته باشد اما خودش دست به این کار نزد و دوستش که او هم دارای اختلاف با شخص مورد نظر است را تحریک به قتل کند یا وسایلی برای قتل آن شخص را در اختیار دوستش بگذارد یا به او راهی برای قتل معرفی کند در این مثال شخصی که به تحریک و تطمیع قاتل اصلی پرداخته در صورت قتل مرتکب معاونت در جرم قتل شده است. در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم به این معنا است.

 

مجازات معاونت در جرم

 

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکسشخص دیگری را را ترغیب، ویا تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرمی کند.

ویا حتی با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را ساخته ویا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد میان مباشر و معاون  در جرم و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب گردد معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود هرچند که مباشر جرم شدیدتر را انجام داده باشد.

در ماده یاد شده مصادیق معاونت در جرم را نشان داده است.هرکس یکی از مواردی که گفتیم را در مقابل شخص دیگریا برای او انجام دهد و باعث شود شخصی مرتکب جرمی شود، معاون در جرم  گفته شده محسوب می شود و شخص اصلی که فاعل عمل مجرمانه است را اصطلاحاً مباشر در جرم می گویند. همانطور که در تبصره هم گفته شد نکته ای اشاره شده است، جرم معاونت باید بصورت همزمان با جرم اصلی یا قبل از آن اتفاق بیفتد. نکته ی دیگر آن که مجازات معاون در غالب موارد کمتر از مجازات مرتکب اصلی جرم می باشد.

 

مجازات معاونت در جرم

اگر شخصی به عنوان معاون جرمی شناخته گردد براساس قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات می باشد در ماده ۱۲۷ قانون مجازات، میزان مجازات به صورت زیر در قانون مشخص گردیده است.

در صورتی که در شرع اسلام  یا ادامه قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر می باشد
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است  حبس تعزیری درجه 2یا3.
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه 5یا 6
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است 31تا 74ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
ت- در جرائم موجب تعزیر 1تا 2درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد مگر در مورد مصادره اموال و  انفصال دائم از خدمت  و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه 4، 6و 7است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم اعمال خواهد شد.

پس زمانی که شخص مباشر و مرتکب اصلی جرمی است، به مجازات هایی که در ابتدای هر بند گفته شده است (سلب حیات، حبس ابد، ، قطع عضو حدی ، شلاق حدی و جرایم متوجب تعزیر) محکوم شود معاون به نیز به مجازات های مندرج در جلوی آن ها محکوم می گردد و همانطور که می بینید مجازات شخص معاون خفیف تر از مجازات مرتکب اصلی جرم های گفته شده است.

 

معاونت در جرم

 

همکاری و معاونت در جرم خودکشی در قانون

از آن جا که خودکشی در قوانین ایران به طور کلی جرم انگاری نشده است، معاونت در عملی که خودش جرم نیست هم دارای مجازات نمی باشد. در واقع اگر مثلا معاون شخصی را به انجام خودکشی تحریک کند یا اینکه برای او لوازم خودکشی فراهم کند یا به او راه را نشان دهد در اینجا با این شخص در حال معاونت  است اما چون اصل عمل جرم نیست، معاون هم قابل مجازات نمی باشد. اما در فرضی دیگر که شخصی بطور مستقیم در عمل خودکشی دیگری دخالت کندمثلا  آمپول هوا را به رگ او تزریق کند، اینجا مصداق بارز جرم قتل است و آن شخص دیگر معاون نیست بلکه اوخود  قاتل است.

اما در قانون جرایم رایانه ای در بند (ب) ماده ۱۵ تحریک به خودکشی از طریق سامانه های رایانه ای جرم انگاری شده است و بیان کرده

هرکسی که  از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب موارد زیر بشود، به ترتیب زیر مجازات می گردد.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت و  یا استعمال مواد مخدر یامواد روان‌گردان یا خودکشی  یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یاشخص را فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد، به حبس 91روز تا 1 سال یا جزای نقدی مشخص از 5میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات ها محکوم خواهد شد.

معاونت در جرم اختلاس

معاونت در جرم اختلاس، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، شامل عناصر مادی خاصی می‌شود که بر تحریک، ترغیب، تهدید، یا تطمیع شخص دیگری به ارتکاب جرم متمرکز است. این عناصر مادی شامل دسیسه چینی، فریب، نیرنگ برای ایجاد جرم، تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، ارائه روش‌ها و تسهیلات لازم برای وقوع جرم می‌باشند. در حقیقت، اگر فردی مستقیماً در ارتکاب جرم دخالت نکند اما به هر یک از این اقدامات دست بزند، می‌توان او را معاون در جرم اختلاس دانست. به عبارت دیگر، هر نوع همکاری با فرد مجرم که در فرآیند ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، به موجب قانون، مصداق معاونت در جرم است.

معاونت در جرم انتقال مال غیر

 

معاونت در جرم اشخاص حقوقی

معاونت در جرم افترا

معاونت در جرم از طریق ترک فعل

معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی

معاونت در جرم اخاذی

معاونت در جرم رشوه گرفتن

معاونت در جرم افساد فی الارض

 

معاونت در جرم استفاده از سند مجعول

معاونت در جرم با ترک فعل

معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه

تفاوت معاونت در جرم با مشارکت

معاونت در جرم ورود به عنف

معاونت در شروع به جرم

معاونت در شروع به جرم کلاهبرداری

معاونت در شروع به جرم سرقت

معاونت در جرم پولشویی

نمونه پرونده معاونت در جرم

معاونت در جرم تخریب

معاونت در جرم تهدید

معاونت در جرم توهین

معاونت در جرم تبانی

معاونت در جرم تعزیری درجه 8

معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

معاونت در جرم تصرف عدوانی

معاونت در جرم تفخیذ

معاونت در جرم تعزیری

معاونت در جرم تحریک

معاونت در جرم جعل

معاونت در جرم جاسوسی

معاونت در جرم ضرب و جرح

جریمه معاونت در جرم

جرایم معاونت در جرم

معاونت در جرم چه مجازاتی دارد

معاونت در جرم چیه

مصادیق معاونت در جرم چیست

شرایط تحقق معاونت در جرم چیست

منظور از معاونت در جرم چیست

جرم معاونت در کلاهبرداری

معاونت در جرم حدی

معاونت در جرم حمل مواد مخدر

معاونت در جرم حقوق جزای عمومی

معاونت در جرم خیانت در امانت

معاونت در جرم شرب خمر

معاونت جرم در خودکشی

مقاله در خصوص معاونت در جرم

معاونت در جرم دزدی

معاونت در جرم در قانون

معاونت در جرم ربا

مجازات معاونت در جرم ادم ربایی

نمونه رای معاونت در جرم

عنصر روانی معاونت در جرم

رکن مادی معاونت در جرم

معاونت در جرم سرقت

معاونت در جرم سفید امضا

معاونت در به جرم سرقت

شرکت و معاونت در جرم سرقت

جرم معاونت در سرقت مسلحانه

معاونت در جرم شهادت کذب

معاونت در جرم شبه عمد

معاونت در جرم شرایط

معاونت در جرم شکایت

شکوائیه معاونت در جرم

جرم معاونت در ضرب و جرح عمدی

معاونت در جرم از طریق ترک فعل

معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

معاونت در جرم از طریق ترک فعل

معاونت در جرم عاریه

معاونت در جرم عنصر قانونی

معاونت در جرم غیر عمدی

معاونت در جرم شبه عمد

معاونت در جرم غیر عمدی

معاونت در جرم غیر عمد

معاونت در جرم انتقال مال غیر

معاونت در جرم فروش مال غیر

معاونت در جرم فرار مالیاتی

معاونت در جرم قاچاق کالا

معاونت در جرم مواد مخدر

معاونت در جرم محاربه

معاونت در جرم مجازات

معاونت در جرم مطلق است یا مقید

معاونت در جرم نشر اکاذیب

معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی

جرم معاونت در نگهداری مواد مخدر

 

جرم معاونت در نگهداری تریاک

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 3 =