اعتراض به ثبت ملک

آنچه خواهید خواند :

اعتراض به ثبت ملک

اعتراض در لغت به معنای روبرو کسی ایستادن و عیب او را گرفتن آمده است و در حقوق ثبت املاک به معنی اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدودآن  یا حقوق ارتفاقی آن بیان گشته است که نمونه ای از مفهوم دعوامی باشد. بنابراین کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند که در ملک مورد ثبت برای خودشان حقی رادارا باشند..

در مواد 16 تا 20 قانون ثبت، امکان اعتراض را در مواردی مشخص شده توسط قانونگذار پیش بینی  شده است که وصول این اعتراضات میتواند موجب توقف ثبت ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا زمان تعیین تکلیف و رسیدگی به این دعاوی گردد. اعتراضات ثبتی شامل اعتراض به ثبت ملک مورد نظر، اعتراض  به تحدید حدود و همچنین اعتراض به حقوق ارتفاقی آن میباشد.

 

اعتراض به عملیات ثبت املاک به چه معناست

در صورتی که پس از تقدیم درخواست ثبت ملک توسط متقاضی ثبت و انتشار آگهی های نوبتی، شخصی مدعی حق برای خود در ملک مورد تقاضا باشد و ثبت ملک مورد نظر به نام متقاضی را موجب ضرربه حقوق خود بداند،  میتواند با تقدیم اعتراض طبق شرایط مقررشده  قانونی، از تضییع حقوق خود جلوگیری کند.

 

مهلت اعتراض به عملیات ثبت املاک در اداره ثبت چقدر است؟

در مهلت اعتراض به ثبت ملک، هرکس که مدعی حقی برای خود در ملک مورد تقاضا باشد، میتواند ظرف مدت  90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض خود را طرح کند. اعتراض پیش از انتشار آگهی های مزبور مسموع نیست و در صورتی که اعتراض پس از انقضا مهلت 90 روزه طرح گردد، اداره ثبت پس از اعلام نظر خود در این موضوع  ، پرونده را برای رئیس دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه در جلسه ای با مسئول اداره ثبت در مورد اعتراض اتخاذ تصمیم مناسب می کند.

 

مرجع صالح جهت تقدیم اعتراض به عملیات ثبت املاک کجاست؟

مطابق با ماده 86 آیین نامه قانون ثبت ، مرجع صالح برای تقدیم اعتراض به ثبت املاک عموما همان اداره ثبتی می باشد که اقدام به انتشار آگهی کرده است. تعیین اداره ثبت به عنوان مرجع صالح برای وصول اعتراض های ذی نفعان به این جهت است که اداره ثبت به عنوان متولی و مسئول ثبت اسناد، از وجود معترض به عملیات مطلع شده و جریان ثبت را متوقف کند.

برخی اعتقاد دارندکه در صورتی که معترض، اعتراض خود را مستقیم به دادگاه تقدیم کند، دادگاه باید به دعوا مطروحه رسیدگی کند و موجب قانونی برای رد کردن دادخواست یادشده وجود ندارد. البته برای حصول اهداف قانونگذار و اطلاع یافتن  اداره ثبت از وجود معترض، دادگاه باید با اعتراض شخص مترض ، مراتب را به اطلاع اداره ثبت برساند.

در مقابل عده ای معتقد هستد که که قانونگذار به صراحت در ماده 16 و 17 قانون ثبت، اداره ثبت را به عنوان مرجع برای دریافت اعتراض تعیین کرده و معترض ملزم به اجرای مفاد این ماده است.

به نظر میرسد که نظر گروه دوم با مفاد قانون ثبت منطبق است و دادخواست اعتراض باید به اداره ثبت تسلیم شود.

 

آیا اعتراض به عملیات ثبت املاک به وسیله دادخواست امکان پذیر است؟

اعتراض به عملیات ثبت املاک به وسیله دادخواست امکان پذیرنیست و به صورت درخواست ثبتی از جانب ادارات ثبت قابل پذیرش می باشد اما چنانچه اختلاف در  اصل مالکیت باشد ادارات ثبت صالح به رسیدگی نیست و طی دادخواست در مراجع دادگستری می بایست اقامه دعوا صورت می گیرد

 

اعتراض به عملیات ثبتی املاک به وسیله گواهینامه جریان دعوا به چه شکل است؟

اعتراض به ثبت قبل از صدور آگهی های یاد شده مسموع نیست اما در صورتی که پیش از انتشار آگهی در مورد ملک موضوع تقاضای ثبتی ، دعوایی بین معترض و متقاضی اقامه شده باشد، معترض باید در مهلت 90 روزه، گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده طرح شده را به اداره ثبت تسلیم کند. در این حالت نیازی به تنظیم و تقدیم دادخواست نیست وارائه گواهینامه جریان دعوای مورد نظر برای شروع رسیدگی به اعتراض توسط اداره ثبت کافی است.

 

اعتراض به تحدید حدود در اداره ثبت به چه صورت است؟

در صورتی که مالک ملک مجاور به حدودی که توسط متقاضی ثبتی اعلام شده  باشد معترض بوده و آن را مغایربا  حقوق خود بداند میتواند ظرف مدت  سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود، اعتراض را به اداره ثبت تقدیم کند. اعتراض به تحدید حدودفقط از سوی مجاورین ملک پذیرفته میشود، زیرا غیرمجاور نمیتواند در تعیین حدود املاک، ذی نفع محسوب شود.

اعتراض به تحدید حدود از سوی شخص متقاضی ثبت نیز قابل تصوراست  و مربوط به زمانی است که به علت عدم حضور متقاضی ثبت در زمان تحدید حدود، ملک از طرف مجاورین تحدید حدود شده باشد. در این صورت نیز متقاضی ثبت باید اعتراض خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به اداره ثبت تسلیم بنماید.

 

آیا اعتراض به تحدید حدود در اداره ثبت دارای مهلت است؟

مهلت مجاورین یا متقاضی ثبت برای اعتراض نمودن به تحدید حدود، در ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تعیین گردیده است. در صورت اعلام اعتراض پس از انقضای مهلت مشخص شده  یعنی اعتراض به تحدید حدود خارج از مهلت  مقرر قانونی ، رئیس دادگاه و  همچنین مسئول اداره ثبت در جلسه اداری در مورد موضوع تصمیم گیری می کنند..

 

مرجع صالح جهت تقدیم اعتراض به تحدید حدود در اداره ثبت

رسیدگی به اعتراض به تحدید حدود در  واقع  در صلاحیت هیئت تشخیص واقع در مرکز استان است که  این هیئت شامل رئیس دادگستری محل، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و رئیس اداره کشاورزی است. این موارد شامل اعتراض در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و قطعات اختصاصی مالک و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی است.

 

اعتراض به تحدید حدود با دادخواست

معمولا اعتراض به تحدید حدود به وسیله تقدیم دادخواست طرح می شود. طرح دعوا به صورت کتبی بر برگه های غیر از دادخواست  مانع پذیرش اعتراض نمی باشد.

 

اعتراض به تحدید حدود به وسیله ی گواهینامه جریان دعوا

در حالتی که قبل از انتشار آگهی در مورد حدود ملک موضوع تقاضای ثبت، بین معترض و متقاضی دعوایی در جریان باشد،در این حالت  نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و معترض  باید گواهینامه ای حاکی از جریان دعوا به اداره ثبت تقدیم کند..

 

اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت به چه صورت است؟

اگر شخصی مدعی وجود حق ارتفاق برای خود در ملک موضوع تقاضای ثبت ملک بوده و یا  که نسبت به حقوق ارتفاقی سایرین در ملک خود، معترض بوده میتواند ظرف مهلت مشخص شده در قانون، مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. برخلاف اعتراض به تحدید حدود، اعتراض نمودن به حدود ارتفاقی از سوی غیرمجاور نیز پذیرفتهمی شود و این اعتراض قابل رسیدگی میباشد.

 

مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت

معترض باید اعتراض خود را در مدت30  روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعلام کرده و در مورد اعتراض هایی که خارج از مهلت قانونی تقدیم می گردد در جلسه اداری اتخاذ تصمیم می گردد.

 

مرجع صالح جهت تقدیم اعتراض به حقوق ارتفاقی کجاست؟

اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی باید به اداره یا شعبه ثبتی که در آگهی مشخص شده است تقدیم شود.

 

اعتراض به حقوق ارتفاقی به وسیله دادخواست

معترض به حق میتواند در مهلت 30 روزه، رسیدگی به اعتراض خود نسبت به حقوق گفته شده در ملک مورد ثبت را با تقدیم نمودن  دادخواست از مرجع صالح  مربوط تقاضا نموده.

 

اعتراض به حقوق ارتفاقی به وسیله ی گواهینامه جریان دعوا

اگر بین متقاضی ثبت و شخص معترض، قبل از انتشار آگهی های نوبتی در مورد حقوق ارتفاقی مورد اختلاف، دعوایی طرح گردیده و در جریان رسیدگی باشد، ارائه گواهینامه جریان دعوا کفایت کرده و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ضروری نیست.

 

سایر اعتراضات قابل طرح در اداره ثبت

1-در برخی موارد اعتراضات ثبتی به دادگاه ارسال نمی شود و در اداره ثبت مورد رسیدگی واقع میشوند. از جمله مصادیق این مورد میتوان به اعتراض به ثبت ملک خارج از مهلت مقرر قانونی اشاره کرد. در حالتی که به نظر اداره ثبت، اعتراض در مهلت قانونی وصول نگشته باشد، مراتب جهت اتخاذ کردن  تصمیم در جلسه اداری طرح می شود واین پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد.

2-اگر موضوع مورد اعتراض ، حقوق ارتفاقی و یا اعتراض به تحدید حدود املاک تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک و مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی باشندهمچنین  رسیدگی به امر در صلاحیت دادگاه نیست و پرونده به هیئت تشخیص فرستاده می گردد.

3-در مواردی که اعتراض به تحدید از طرف شخص غیرمجاور طرح گردیده و همچنین در وضعیتی که مالک ملک مجاور با حدودی که مورد اعتراض است ، سند مالکیت اخذ کرده باشد نیز موضوع به دادگاه ارسال نمی شود ؛ چرا که در این موارد اعتراض به نحو قانونی صورت نپذیرفته و قابل ترتیب اثرنیست. در این موارد قرار رد دعوا توسط رئیس اداره ثبت صادرمی گردد. قرار صادرشده  ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

4-اگر معترض، اعتراض خود را به وسیله سند رسمی مسترد کرده باشد موردی برای ارسال پرونده به دادگاه وجود نداشته و چنین اعتراضی توسط رئیس اداره ثبت فاقد اثر قانونی محسوب شده ودر پی آن قرار سقوط دعوا صادرمی شود. به این قرار می توان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعلام نمود.

در کلیه موارد یادشده در صورت مجهول المکان بودن معترض، نظریه اداره ثبت یک نوبت آگهی گردیده و اعتراض به این نظر تا 10روز پس از انتشار آگهی قابل استماع است.

 

 رای هیات حل اختلاف ثبتی  موضوع ماده 148 در مورد اختلافات

رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت درمواردی با هیات حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی است.

آراء صادرشده از هیات حل اختلاف، به عنوان یکی از مراجع حل اختلاف ثبتی ، به وسیله تقدی نمودن دادخواست قابل اعتراض در مرجع صالح است.

 

آیا اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت مهلت دارد؟

در مواردی که رای هیات حل اختلاف توسط اداره  ثبت محل به طرفین ابلاغ شده باشد، ظرفمدت مقرر 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. در برخی از  موارد از جمله صدور سند رسمی مالکیت با ارائه سند عادی توسط متقاضی، آراء صادر شده توسط  هیات حل اختلاف از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده که در این حالت مهلت اعتراض 2ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 7 =