جعل و تزویر

چنانچه محکوم شده اید درون دادگاه یا شاکی میباشید و شکایتی دارید، با اصطلاح حبس آشنا می باشید ، چرا که میزان و تعزیری بودن حبس به طور همیشگی در دادخواست قید می شود. مثلا متهم به شش ماه حبس(تعزیری) محکوم می شود. تعزیر یا بهتر است یا اینطور گفته شود حبس تعزیری به حبسی گفته میشود که میزانی در شرع برای جرم آن مشخص نشده و جزای آن در قوانین مجازات ذکر شده است، مثلاً جرمی که در قانون ذکر شده است مجازات سرقت ساده می باشد. جرایم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جرایم و مجازات ها به چهار دسته دیه و تعزیر،حدود، قصاص تقسیم می شوند. قانون مجازات در مواد 15 تا 18 این جرایم را تعریف کرده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. حد: جزایی می باشد که موجب، کیفیت و نوع، میزان اجرای آن در شرع مقدس معیین شده است. جرائمی مانند محاربه، سرقت مشمول حد، شرب خمر ، افساد فی الارض و از جرایم حد میباشند. یعنی میزان مجازات ثابت است و به قاضی بستگی ندارد. قصاص: مجازات اصلی جنایات عمدی نفس و منافع و اعضاء  میباشد که در این قانون به شرح کتاب سومش اعمال می شود. دیه: مالی است مقدر یا غیر مقدر که در شرع مقدس برای مرتکب شدن به جنایت غیر عمدی بر نفس و منافع اعضاء  و یا جنایت عمدی در مواردی که اصلاً قصاص ندارد، مقرر شده است. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: تعزیر مجازاتی میباشد که شامل موضوع و عنوان قصاص، حد یا دیه نمی شود و در موارد مرتکب شدن محرمات شرعی یا انجام فعلی خلاف مقررات حکومتی، قانون تعیین و اعمال می کند. نوع، میزان، سقوط، تعلیق،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف و سایر مجازات ها را قانون تعیین می کند. دادگاه در صدور حکم تعزیری با توجه به مقررات قانونی موارد زیر را رعایت می کند: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت روحی وی در حین ارتکاب جرم ب- نحوه ارتکاب جرم، میزان تخلف از وظیفه و عواقب زیانبار آن. ج- اعمالی که پس از ارتکاب جرم انجام میشود د- موقعیت و سوابق فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی