دعاوی مدنی

آنچه خواهید خواند :

1- دعاوی مربوط به اموال و مالکیت

دعاوی مربوط به اموال و مالکیت به طور کلی شامل تمام دعاوی حقوقی است که به مالکیت فرد بر اموال منقول و غیرمنقول ارتباط دارند. این دعاوی می‌توانند شامل انتقال مالکیت، شناسایی مالکیت، تصرف عدوانی و حتی مسائل مرتبط با افراز و تقسیم املاک باشند. حقوق مالکیت یکی از حقوق اساسی و بنیادی است که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، هر گونه نزاع و اختلاف در این زمینه نیازمند بررسی دقیق حقوقی و قانونی است تا حقوق طرفین به درستی شناسایی و اعمال شود.

2- اختلافات مربوط به مالکیت

اختلافات مربوط به مالکیت معمولاً زمانی پیش می‌آید که دو یا چند نفر بر سر مالکیت یک ملک یا دارایی خاص با هم دچار تضاد و نزاع می‌شوند. این اختلافات می‌تواند ناشی از سوء تفاهمات در قراردادها، عدم وضوح در اسناد مالکیت، یا حتی اشتباهات ثبتی باشد. در این موارد، دادگاه‌ها و مراجع قانونی با بررسی اسناد و مدارک موجود، به حل و فصل این اختلافات می‌پردازند تا حقوق واقعی مالک شناسایی و تایید شود.

3- دعاوی خلع ید

دعاوی خلع ید زمانی مطرح می‌شود که فردی بدون داشتن مجوز قانونی از ملک یا دارایی دیگری استفاده کند. در این موارد، صاحب ملک می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست خلع ید فرد متصرف را مطرح کند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، در صورت اثبات ادعای شاکی، حکم به خلع ید متصرف می‌دهد و او را ملزم به ترک ملک یا دارایی مورد نظر می‌کند.

4- دعاوی مربوط به تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنای تسلط بدون مجوز و غیرقانونی بر مال یا ملک دیگری است. دعاوی مربوط به تصرف عدوانی برای بازپس‌گیری تصرفات غیرقانونی و احقاق حقوق مالک قانونی مطرح می‌شوند. در این دعاوی، شاکی باید اثبات کند که تصرف انجام شده بدون رضایت و مجوز او بوده است و به دادگاه درخواست رفع تصرف عدوانی و بازپس‌گیری ملک یا دارایی خود را می‌دهد.

5- دعاوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق

دعاوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق زمانی مطرح می‌شوند که شخص یا اشخاصی بدون داشتن حق قانونی، مانع استفاده و بهره‌برداری مالک یا دارنده حق از ملک یا دارایی خود شوند. این دعاوی به منظور احقاق حقوق قانونی فرد و رفع هرگونه مزاحمت یا ممانعت از استفاده مشروع از ملک یا دارایی مطرح می‌شوند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، حکم به رفع مزاحمت یا ممانعت صادر می‌کند و فرد متجاوز را ملزم به رعایت حقوق قانونی مالک می‌نماید.

6- دعاوی مربوط به افراز و تقسیم املاک

دعاوی افراز و تقسیم املاک زمانی مطرح می‌شوند که چند نفر به صورت مشترک مالک یک ملک باشند و بخواهند سهم هر یک به طور مستقل مشخص و تفکیک شود. در این دعاوی، اگر توافق میان شرکا حاصل نشود، دادگاه با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و با کمک کارشناسان رسمی، اقدام به افراز و تقسیم ملک به صورت عادلانه و قانونی می‌نماید.

7- دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می‌شوند که فروشنده یا مالک قبلی ملک از تنظیم سند رسمی به نام خریدار یا مالک جدید خودداری کند. در این موارد، خریدار می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید. دادگاه با بررسی قراردادها و مدارک موجود، در صورت اثبات حقانیت خریدار، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.

8- دعاوی مربوط به ابطال سند

دعاوی ابطال سند زمانی مطرح می‌شوند که سندی به صورت غیرقانونی یا با استفاده از تقلب و فریب صادر شده باشد. در این موارد، فردی که به حقوق خود تجاوز شده است، می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست ابطال سند مورد نظر را مطرح کند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، در صورت اثبات ادعای شاکی، حکم به ابطال سند صادر می‌کند و سند مذکور را از اعتبار ساقط می‌نماید.

9- دعاوی مربوط به وقف و موقوفات

دعاوی مربوط به وقف و موقوفات به مواردی اشاره دارند که در آنها افرادی حقوق خود را بر اساس وقف به دیگران منتقل کرده‌اند یا حقوقی را از وقف به دست آورده‌اند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مدیریت و نگهداری موقوفات، تعیین مصارف و مصادیق وقف، و حتی درخواست ابطال وقف‌نامه‌های غیرقانونی باشند. دادگاه با بررسی دقیق مدارک و مستندات، به حل و فصل این اختلافات می‌پردازد تا حقوق طرفین به درستی رعایت شود.

10- دعاوی مربوط به اجاره و تخلیه

دعاوی اجاره و تخلیه به مسائل و اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره مربوط می‌شوند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره، نقض شرایط قرارداد توسط مستاجر یا حتی اختلافات در تعیین مدت زمان اجاره باشند. در این موارد، دادگاه با بررسی قراردادها و شواهد موجود، حکم به تخلیه یا رعایت شرایط قرارداد صادر می‌کند و حقوق طرفین را مدنظر قرار می‌دهد.

11- دعاوی مربوط به قراردادها

دعاوی مربوط به قراردادها شامل اختلافات و نزاعات ناشی از اجرای قراردادها بین طرفین می‌باشد. این دعاوی ممکن است شامل تفسیر شرایط قرارداد، نقض تعهدات قراردادی، و حتی درخواست ابطال یا فسخ قرارداد باشند. در این موارد، دادگاه با بررسی دقیق قرارداد و شواهد موجود، حکم به رعایت شرایط قرارداد یا حل و فصل اختلافات بین طرفین صادر می‌کند.

12- دعاوی بطلان و فسخ قرارداد

دعاوی بطلان معامله زمانی مطرح می‌شوند که یکی از طرفین قرارداد ادعا کند که قرارداد به دلایلی از جمله نقص در شرایط اساسی یا تقلب و فریب، اعتبار قانونی ندارد. در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، در صورت اثبات ادعای شاکی، حکم به بطلان یا فسخ قرارداد صادر می‌کند و وضعیت حقوقی طرفین را تعیین می‌نماید.

13- دعاوی الزام به ایفای تعهدات قراردادی

دعاوی الزام به ایفای تعهدات قراردادی زمانی مطرح می‌شوند که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود خودداری کند. در این موارد، طرف دیگر می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی را مطرح نماید. دادگاه با بررسی قرارداد و شواهد موجود، حکم به الزام طرف متخلف به انجام تعهدات صادر می‌کند و حقوق طرفین را مدنظر قرار می‌دهد.

14- دعاوی مربوط به تأخیر یا عدم انجام تعهدات

دعاوی مربوط به تأخیر یا عدم انجام تعهدات زمانی مطرح می‌شوند که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکند یا به کلی از انجام آن خودداری نماید. در این موارد، طرف دیگر می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهدات را مطرح نماید. دادگاه با بررسی قرارداد و شواهد موجود، حکم به جبران خسارت یا انجام تعهدات صادر می‌کند.

15- دعاوی مربوط به شرایط عمومی و خصوصی قراردادها

دعاوی مربوط به شرایط عمومی و خصوصی قراردادها به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای شرایط مندرج در قراردادها می‌پردازند. این دعاوی ممکن است شامل تفسیر مفاد قرارداد، تعیین حقوق و تعهدات طرفین، و حتی اختلافات در مورد شرایط خاص قرارداد باشند. دادگاه با بررسی دقیق قرارداد و شواهد موجود، حکم به رعایت شرایط عمومی و خصوصی قرارداد صادر می‌کند و حقوق طرفین را تعیین می‌نماید.

16- دعاوی مربوط به فسخ و انفساخ قرارداد

دعاوی مربوط به فسخ و انفساخ قرارداد زمانی مطرح می‌شوند که یکی از طرفین قرارداد به دلایلی از جمله نقض شرایط قرارداد یا تغییر شرایط اساسی، درخواست فسخ یا انفساخ قرارداد را داشته باشد. در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، در صورت اثبات ادعای شاکی، حکم به فسخ یا انفساخ قرارداد صادر می‌کند و وضعیت حقوقی طرفین را تعیین می‌نماید.

17- دعاوی مربوط به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

دعاوی مربوط به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد زمانی مطرح می‌شوند که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده و باعث ایجاد خسارت برای طرف دیگر شده باشد. در این موارد، طرف متضرر می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مطرح نماید. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به جبران خسارت صادر می‌کند و حقوق طرفین را تعیین می‌نماید.

18- دعاوی مربوط به اقاله و تفاسخ قرارداد

دعاوی اقاله و تفاسخ قرارداد به مواردی اشاره دارند که در آنها طرفین قرارداد به توافق می‌رسند تا قرارداد را به صورت توافقی فسخ کنند (اقاله) یا اینکه یکی از طرفین به دلیل شرایط خاص درخواست فسخ قرارداد را دارد (تفاسخ). در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به توافقات طرفین یا شرایط قرارداد، حکم به اقاله یا تفاسخ قرارداد صادر می‌کند و وضعیت حقوقی طرفین را تعیین می‌نماید.

19- دعاوی خانواده

دعاوی خانواده شامل موضوعاتی مانند حضانت فرزند، نفقه، مهریه و تقسیم اموال بعد از طلاق می‌شود. این دعاوی به اختلافات و مسائل حقوقی بین اعضای خانواده می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به حل و فصل نزاعات خانوادگی کمک کند. دادگاه خانواده با بررسی دقیق شرایط و مستندات، تصمیمات خود را به نحوی اتخاذ می‌کند که حقوق و منافع تمامی اعضای خانواده به بهترین شکل ممکن تامین شود.

20- حضانت فرزند

دعاوی حضانت فرزند به اختلافات بین والدین در مورد نگهداری و سرپرستی فرزندان پس از جدایی یا طلاق می‌پردازد. در این دعاوی، دادگاه با بررسی شرایط زندگی والدین، توانایی‌های مالی و اخلاقی، و نیازهای فرزند، تصمیم به اعطای حضانت به یکی از والدین یا حتی به صورت مشترک می‌گیرد. هدف اصلی دادگاه در این موارد، تامین منافع و رفاه فرزند است.

21- نفقه

دعاوی نفقه به درخواست‌های مربوط به تامین هزینه‌های زندگی فرزندان یا همسر پس از جدایی یا طلاق اشاره دارد. در این دعاوی، دادگاه با بررسی توانایی مالی طرفین و نیازهای زندگی، میزان نفقه را تعیین می‌کند و حکم به پرداخت آن صادر می‌نماید. نفقه شامل هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای ضروری زندگی می‌باشد.

22- مهریه

دعاوی مهریه به مطالبه مهریه از سوی زن در صورت عدم پرداخت توسط شوهر اشاره دارد. در این دعاوی، زن می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست دریافت مهریه خود را مطرح نماید. دادگاه با بررسی قرارداد ازدواج و مدارک موجود، حکم به پرداخت مهریه صادر می‌کند و شوهر را ملزم به پرداخت می‌نماید.

23- تقسیم اموال بعد از طلاق

دعاوی تقسیم اموال بعد از طلاق به اختلافات ناشی از تقسیم دارایی‌ها و اموال مشترک بین زوجین پس از طلاق می‌پردازد. در این دعاوی، دادگاه با بررسی اسناد و مدارک مربوط به دارایی‌ها، و با توجه به قوانین و مقررات موجود، حکم به تقسیم عادلانه اموال بین طرفین صادر می‌کند.

24- دعاوی مربوط به ارث و وصیت

دعاوی ارث و وصیت به مسائل و اختلافات ناشی از تقسیم ترکه و اجرای وصیت‌نامه‌ها می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست تقسیم ترکه، ابطال وصیت‌نامه‌های غیرقانونی، و حتی تحریر و مهر و موم ترکه باشند. دادگاه با بررسی دقیق اسناد و مدارک، حکم به تقسیم عادلانه ترکه و اجرای وصیت‌نامه‌ها صادر می‌کند.

25- دعاوی مربوط به تقسیم ترکه

دعاوی تقسیم ترکه به اختلافات ناشی از تقسیم اموال متوفی بین ورثه اشاره دارد. در این دعاوی، ورثه می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست تقسیم عادلانه ترکه را مطرح نمایند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین ارث، حکم به تقسیم ترکه بین ورثه صادر می‌کند.

26- دعاوی مربوط به ابطال وصیت‌نامه

دعاوی ابطال وصیت‌نامه به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها یکی از ورثه یا افراد ذی‌نفع ادعا می‌کند وصیت‌نامه به دلایلی از جمله تقلب، اجبار یا عدم صلاحیت وصیت‌کننده، اعتبار قانونی ندارد. در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، در صورت اثبات ادعای شاکی، حکم به ابطال وصیت‌نامه صادر می‌کند.

27- دعاوی مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه

دعاوی تحریر و مهر و موم ترکه به درخواست‌هایی اشاره دارند که به منظور حفظ و نگهداری از اموال و دارایی‌های متوفی تا زمان تقسیم ترکه مطرح می‌شوند. در این موارد، دادگاه با بررسی شرایط و درخواست ورثه، حکم به تحریر و مهر و موم ترکه صادر می‌کند تا از هرگونه تصرف غیرقانونی در اموال متوفی جلوگیری شود.

28- دعاوی مربوط به رد یا قبول ترکه

دعاوی رد یا قبول ترکه به درخواست‌های ورثه برای قبول یا رد ارثیه اشاره دارند. ورثه می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست قبول یا رد ترکه را مطرح نمایند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک موجود، حکم به قبول یا رد ترکه صادر می‌کند و وضعیت حقوقی ورثه را تعیین می‌نماید.

29- دعاوی مربوط به الزام به تحویل ارث

دعاوی الزام به تحویل ارث به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها یکی از ورثه یا افراد ذی‌نفع، از دیگران می‌خواهد تا سهم ارثیه وی را تحویل دهند. در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به تحویل سهم ارثیه صادر می‌کند و طرف مقابل را ملزم به رعایت حقوق قانونی ورثه می‌نماید.

30- دعاوی مربوط به تعهدات و مسئولیت مدنی

دعاوی تعهدات و مسئولیت مدنی به اختلافات ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی و همچنین جبران خسارت‌های ناشی از نقض این تعهدات می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت، مطالبه دیون و مطالبات، و حتی دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، حکم به جبران خسارت یا اجرای تعهدات صادر می‌کند.

31- دعاوی مربوط به مطالبه دیون و مطالبات

دعاوی مطالبه دیون و مطالبات به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها فرد یا شرکت از دیگری درخواست پرداخت دیون و مطالبات معوقه را دارد. این دعاوی ممکن است ناشی از قراردادهای تجاری، قرض و وام، یا سایر تعهدات مالی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به پرداخت دیون و مطالبات صادر می‌کند.

32- دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و جبران خسارات

دعاوی مسئولیت مدنی و جبران خسارات به اختلافاتی اشاره دارند که در آنها فرد یا شرکت به دلیل نقض تعهدات قانونی یا قراردادی، موظف به جبران خسارت‌های وارده به دیگری می‌باشد. این دعاوی ممکن است ناشی از حوادث، قراردادهای نقض شده، یا سایر تعهدات قانونی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، حکم به جبران خسارت صادر می‌کند.

33- دعاوی مربوط به غصب و استرداد اموال

دعاوی غصب و استرداد اموال به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها فرد یا شرکت از دیگری درخواست بازپس‌گیری اموال غصب شده را دارد. در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به استرداد اموال صادر می‌کند و فرد غاصب را ملزم به بازگرداندن اموال غصب شده می‌نماید.

34- دعاوی مربوط به تضمین و ضمانت

دعاوی تضمین و ضمانت به اختلافات ناشی از تعهدات تضمینی و ضمانتی بین طرفین قراردادها می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌ها، اجرای تعهدات تضمینی، و حتی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای شرایط ضمانت‌نامه‌ها باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، حکم به اجرای تعهدات تضمینی و ضمانتی صادر می‌کند.

35- دعاوی مربوط به معاملات فضولی

دعاوی معاملات فضولی به اختلافات ناشی از معاملاتی اشاره دارند که توسط فردی بدون داشتن اختیار قانونی برای دیگری انجام شده است. در این موارد، صاحب ملک یا دارایی می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، درخواست ابطال معامله فضولی و بازپس‌گیری اموال خود را مطرح نماید. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، حکم به ابطال معامله فضولی صادر می‌کند.

36- دعاوی مربوط به بهره‌وری و استرداد عین مستأجره

دعاوی بهره‌وری و استرداد عین مستأجره به اختلافات ناشی از استفاده نادرست یا عدم بازگرداندن عین مستأجره پس از پایان مدت اجاره می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های بازپس‌گیری عین مستأجره، جبران خسارت‌های ناشی از استفاده نادرست، و حتی اختلافات ناشی از تخلیه و تحویل عین مستأجره باشند. در این موارد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به استرداد عین مستأجره و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند و مستأجر را ملزم به رعایت تعهدات قراردادی می‌نماید.

37- دعاوی مربوط به حقوق اشخاص

دعاوی مربوط به حقوق اشخاص به اختلافات و مسائل حقوقی که به حقوق فردی و اجتماعی اشخاص ارتباط دارند، می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل دعاوی مربوط به نام و نام خانوادگی، تابعیت و اقامت، حقوق کودکان، و حقوق بیماران و معلولین باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، حکم به رعایت حقوق قانونی اشخاص صادر می‌کند و حقوق فردی و اجتماعی آنها را تامین می‌نماید.

38- دعاوی مربوط به نام و نام خانوادگی

دعاوی مربوط به نام و نام خانوادگی به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها افراد به دنبال تغییر یا اصلاح نام و نام خانوادگی خود هستند. این دعاوی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله اشتباهات ثبتی، تغییر شرایط زندگی، یا دلایل شخصی مطرح شوند. دادگاه با بررسی دلایل و مستندات موجود، حکم به تغییر یا اصلاح نام و نام خانوادگی صادر می‌کند.

39- دعاوی مربوط به تابعیت و اقامت

دعاوی مربوط به تابعیت و اقامت به اختلافات و مسائل حقوقی مرتبط با وضعیت تابعیت و اقامت افراد در کشورها می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های تغییر تابعیت، اخذ تابعیت جدید، و مسائل مربوط به اقامت و اجازه کار باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به تعیین وضعیت تابعیت و اقامت افراد صادر می‌کند.

40- دعاوی مربوط به حقوق کودکان

دعاوی مربوط به حقوق کودکان به اختلافات و مسائل حقوقی که به حقوق و منافع کودکان ارتباط دارند، می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل حضانت، نفقه، آموزش، و مسائل مربوط به حمایت از کودکان باشند. دادگاه با بررسی شرایط و مستندات موجود، تصمیمات خود را به نحوی اتخاذ می‌کند که حقوق و منافع کودکان به بهترین شکل ممکن تامین شود.

41- دعاوی مربوط به حقوق بیماران و معلولین

دعاوی مربوط به حقوق بیماران و معلولین به مسائل و اختلافات حقوقی مرتبط با حقوق این گروه‌ها می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های دسترسی به خدمات بهداشتی، حمایت‌های اجتماعی، و تامین نیازهای خاص بیماران و معلولین باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق قانونی بیماران و معلولین صادر می‌کند و تلاش می‌کند تا حقوق و منافع این گروه‌ها تامین شود.

42- دعاوی بانکی و مالی

دعاوی بانکی و مالی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعاملات مالی و بانکی بین افراد و موسسات مالی می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات مربوط به وام و تسهیلات، حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و بورس، و کارت‌های اعتباری باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات و حقوق مالی طرفین صادر می‌کند.

43- اختلافات مربوط به وام و تسهیلات

اختلافات مربوط به وام و تسهیلات به مسائل و اختلافات ناشی از قراردادهای وام و تسهیلات بانکی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های پرداخت وام، تأخیر در پرداخت، شرایط بازپرداخت، و حتی مسائل مربوط به تضمین وام باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و بازپرداخت وام صادر می‌کند.

44- دعاوی مربوط به حساب‌های بانکی

دعاوی مربوط به حساب‌های بانکی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعاملات مالی در حساب‌های بانکی می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد برداشت‌ها و واریزها، مسدود کردن حساب، و حتی درخواست‌های بازگشت وجه باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مالی طرفین صادر می‌کند و تلاش می‌کند تا عدالت در تعاملات مالی برقرار شود.

45- دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری و بورس

دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری و بورس به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بازار سرمایه و بورس اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از سوء مدیریت، نقض قوانین بورس، و مسائل مربوط به شفافیت اطلاعات مالی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و اجرای قوانین بازار سرمایه صادر می‌کند.

46- دعاوی مربوط به کارت‌های اعتباری

دعاوی مربوط به کارت‌های اعتباری به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از استفاده از کارت‌های اعتباری و تعاملات مالی مرتبط با آنها می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های بازپرداخت وجه، اعتراض به تراکنش‌های غیرمجاز، و مسائل مربوط به شرایط استفاده از کارت‌های اعتباری باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مالی طرفین صادر می‌کند و تلاش می‌کند تا عدالت در استفاده از کارت‌های اعتباری برقرار شود.

47- دعاوی مربوط به حقوق مصرف‌کننده

دعاوی مربوط به حقوق مصرف‌کننده به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعاملات بین مصرف‌کنندگان و فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از خرید کالا و خدمات معیوب، نقض شرایط ضمانت، و مسائل مربوط به تبلیغات گمراه‌کننده باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

48- دعاوی مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات

دعاوی مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از معاملات تجاری و خرید و فروش کالا و خدمات اشاره دارند. این دعاوی ممکناست شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از کالا و خدمات معیوب، نقض شرایط قرارداد، و مسائل مربوط به بازگشت کالا باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق طرفین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

49- دعاوی مربوط به ضمانت و تعهدات فروشنده

دعاوی مربوط به ضمانت و تعهدات فروشنده به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقض شرایط ضمانت و تعهدات فروشنده در معاملات تجاری می‌پردازد. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض ضمانت، بازپرداخت وجه، و مسائل مربوط به تعهدات فروشنده در ارائه خدمات پس از فروش باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

50- دعاوی مربوط به تبلیغات گمراه‌کننده

دعاوی مربوط به تبلیغات گمراه‌کننده به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تبلیغات نادرست و گمراه‌کننده توسط فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از تبلیغات نادرست، نقض حقوق مصرف‌کنندگان، و مسائل مربوط به شفافیت اطلاعات تبلیغاتی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

51- دعاوی مربوط به ساخت و ساز و پیمانکاری

دعاوی مربوط به ساخت و ساز و پیمانکاری به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از قراردادهای ساخت و ساز و پیمانکاری اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض شرایط پیمانکاری، تأخیر در تحویل پروژه، و مسائل مربوط به کیفیت ساخت و ساز باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

52- دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری

دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از اجرای قراردادهای پیمانکاری اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض شرایط قرارداد، تأخیر در اجرای پروژه، و مسائل مربوط به شرایط مالی و فنی پیمانکاری باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

53- دعاوی مربوط به کیفیت ساخت و ساز

دعاوی مربوط به کیفیت ساخت و ساز به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقص و معایب در ساخت و ساز اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از معایب ساخت و ساز، نقض شرایط فنی و مهندسی، و مسائل مربوط به استانداردهای کیفیت باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به جبران خسارت و رعایت شرایط فنی و مهندسی صادر می‌کند.

54- دعاوی مربوط به تأخیر در تحویل پروژه

دعاوی مربوط به تأخیر در تحویل پروژه به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از عدم تحویل به موقع پروژه‌های ساختمانی و پیمانکاری اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از تأخیر، تمدید مهلت قرارداد، و حتی فسخ قرارداد باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به جبران خسارت، تمدید مهلت یا فسخ قرارداد صادر می‌کند و طرفین را ملزم به رعایت شرایط قرارداد می‌نماید.

55- دعاوی مربوط به نقض شرایط فنی و مهندسی

دعاوی مربوط به نقض شرایط فنی و مهندسی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از عدم رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در پروژه‌های ساخت و ساز اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض استانداردهای فنی، اصلاح و ترمیم معایب، و مسائل مربوط به ایمنی و کیفیت ساخت و ساز باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به جبران خسارت و رعایت شرایط فنی و مهندسی صادر می‌کند.

56- دعاوی بیمه‌ای

دعاوی بیمه‌ای به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از قراردادهای بیمه و پرداخت خسارت اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات مربوط به پرداخت خسارت، شرایط بیمه‌نامه، و مسائل مربوط به بیمه‌های عمر و حوادث باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات بیمه‌ای و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

57- اختلافات مربوط به پرداخت خسارت

اختلافات مربوط به پرداخت خسارت به درخواست‌های بیمه‌گذاران برای دریافت خسارت ناشی از حوادث و اتفاقات تحت پوشش بیمه‌نامه اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل تأخیر در پرداخت خسارت، رد درخواست خسارت به دلیل عدم رعایت شرایط بیمه‌نامه، و مسائل مربوط به میزان خسارت باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به پرداخت خسارت و رعایت تعهدات بیمه‌ای صادر می‌کند.

58- دعاوی مربوط به بیمه‌ نامه

دعاوی مربوط به بیمه‌نامه به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تفسیر و اجرای شرایط بیمه‌نامه‌ها اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد شرایط پوشش بیمه، استثناء‌ها، و حتی فسخ بیمه‌نامه باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به تفسیر صحیح بیمه‌نامه و رعایت شرایط آن صادر می‌کند.

59- مسائل مربوط به بیمه درمانی

مسائل مربوط به بیمه درمانی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از ارائه خدمات بیمه درمانی و پرداخت هزینه‌های پزشکی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد پوشش درمانی، پرداخت هزینه‌های پزشکی، و مسائل مربوط به شرایط استفاده از بیمه درمانی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات بیمه درمانی و پرداخت هزینه‌های مربوطه صادر می‌کند.

60- دعاوی مربوط به بیمه‌ های عمر و حوادث

دعاوی مربوط به بیمه‌های عمر و حوادث به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از قراردادهای بیمه عمر و حوادث اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد پرداخت مزایای بیمه عمر، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث، و مسائل مربوط به شرایط پوشش بیمه باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات بیمه‌ای و پرداخت مزایای بیمه صادر می‌کند.

61- دعاوی مربوط به مالکیت فکری

دعاوی مربوط به مالکیت فکری به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از حقوق مالکیت فکری افراد و شرکت‌ها اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد حقوق اختراع، حقوق تألیف، علائم تجاری، و طرح‌های صنعتی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مالکیت فکری و جبران خسارت‌های ناشی از نقض این حقوق صادر می‌کند.

62- دعاوی مربوط به حقوق اختراع

دعاوی مربوط به حقوق اختراع به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از ثبت و استفاده از اختراعات اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد مالکیت اختراع، نقض حقوق اختراع، و جبران خسارت‌های ناشی از نقض این حقوق باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق اختراع و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

63- دعاوی مربوط به حقوق تألیف

دعاوی مربوط به حقوق تألیف به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از حقوق تألیف و نشر آثار ادبی، هنری، و علمی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد مالکیت اثر، نقض حقوق تألیف، و جبران خسارت‌های ناشی از نقض این حقوق باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق تألیف و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

64- دعاوی مربوط به علائم تجاری

دعاوی مربوط به علائم تجاری به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از ثبت و استفاده از علائم تجاری اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد مالکیت علامت تجاری، نقض حقوق علامت تجاری، و جبران خسارت‌های ناشی از نقض این حقوق باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق علائم تجاری و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

65- دعاوی مربوط به طرح‌های صنعتی

دعاوی مربوط به طرح‌های صنعتی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از ثبت و استفاده از طرح‌های صنعتی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد مالکیت طرح صنعتی، نقض حقوق طرح صنعتی، و جبران خسارت‌های ناشی از نقض این حقوق باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق طرح‌های صنعتی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

66- دعاوی اداری و دولتی

دعاوی اداری و دولتی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری و دولتی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اعتراض به تصمیمات اداری، شکایات علیه نهادهای دولتی، و مسائل مربوط به استخدام‌های دولتی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق شهروندان و اصلاح تصمیمات اداری صادر می‌کند.

67- اعتراض به تصمیمات اداری

اعتراض به تصمیمات اداری به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها افراد یا شرکت‌ها نسبت به تصمیمات اداری و اجرایی نهادهای دولتی اعتراض می‌کنند. این دعاوی ممکن است شامل اعتراض به تصمیمات مالیاتی، مجوزها، و تصمیمات اجرایی دیگر باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به اصلاح یا تأیید تصمیمات اداری صادر می‌کند.

68- شکایات علیه نهادهای دولتی

شکایات علیه نهادهای دولتی به درخواست‌هایی اشاره دارند که در آنها افراد یا شرکت‌ها از نهادهای دولتی به دلیل نقض حقوق قانونی یا عدم رعایت تعهدات شکایت می‌کنند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت، اصلاح تصمیمات، و حتی ابطال تصمیمات اداری باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق شهروندان و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

69- دعاوی مربوط به استخدام‌های دولتی

دعاوی مربوط به استخدام‌های دولتی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از استخدام‌ها و تعهدات کاری در نهادهای دولتی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد شرایط استخدام، حقوق و مزایا، و مسائل مربوط به پایان خدمت باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات کاری و حقوق استخدامی صادر می‌کند.

70- دعاوی بین‌المللی

دعاوی بین‌المللی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعاملات بین‌المللی بین افراد، شرکت‌ها، و دولت‌ها اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات تجاری بین‌المللی، نقض قراردادهای بین‌المللی، و مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات بین‌المللی و حقوق طرفین صادر می‌کند.

71- اختلافات تجاری بین‌المللی

اختلافات تجاری بین‌المللی به مسائل و اختلافات ناشی از معاملات و قراردادهای تجاری بین‌المللی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد شرایط قرارداد، نقض تعهدات تجاری، و جبران خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات تجاری و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

72- دعاوی مربوط به نقض قراردادهای بین‌المللی

دعاوی مربوط به نقض قراردادهای بین‌المللی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از عدم رعایت تعهدات و شرایط مندرج در قراردادهای بین‌المللی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، فسخ قرارداد، و حتی اختلافات مربوط به تفسیر شرایط قرارداد باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات بین‌المللی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

73- مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی

مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از درخواست‌ها و وضعیت‌های مهاجرتی و پناهندگی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های اخذ اقامت، اعتراض به رد درخواست پناهندگی، و مسائل مربوط به حقوق مهاجران و پناهندگان باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مهاجران و پناهندگان و حل و فصل اختلافات صادر می‌کند.

74- دعاوی مربوط به محیط زیست

دعاوی مربوط به محیط زیست به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقض قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جلوگیری از آلودگی، جبران خسارت‌های زیست‌محیطی، و مسائل مربوط به استفاده پایدار از منابع طبیعی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت قوانین محیط زیستی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

75- دعاوی مربوط به منابع طبیعی

دعاوی مربوط به منابع طبیعی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از بهره‌برداری و استفاده از منابع طبیعی مانند آب، زمین، جنگل، و معادن اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های تعیین حق بهره‌برداری، جبران خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری غیرمجاز، و مسائل مربوط به حفاظت از منابع طبیعی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق قانونی بهره‌برداران و حفاظت از منابع طبیعی صادر می‌کند.

76- دعاوی مربوط به انرژی

دعاوی مربوط به انرژی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تولید، توزیع، و مصرف انرژی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد قراردادهای انرژی، نقض تعهدات تأمین انرژی، و مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و تعرفه‌های انرژی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

77- دعاوی مربوط به فناوری اطلاعات

دعاوی مربوط به فناوری اطلاعات به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از استفاده و سوءاستفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد نقض حقوق مالکیت فکری در حوزه فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، و مسائل مربوط به حریم خصوصی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق قانونی طرفین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

78- دعاوی مربوط به حقوق بشر

دعاوی مربوط به حقوق بشر به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت‌های ناشی از نقض حقوق بشر، احقاق حقوق اساسی، و مسائل مربوط به آزادی‌های مدنی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق بشر و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

79- دعاوی مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان

دعاوی مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات تجاری و خرید و فروش کالا و خدمات اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت‌های ناشی از خرید کالاهای معیوب، نقض شرایط ضمانت، و مسائل مربوط به تبلیغات گمراه‌کننده باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

80- دعاوی مربوط به حمل و نقل

دعاوی مربوط به حمل و نقل به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از قراردادها و تعاملات حمل و نقل اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد نقض شرایط قراردادهای حمل و نقل، جبران خسارت‌های ناشی از تأخیر یا آسیب به کالاها، و مسائل مربوط به مسئولیت‌های حمل‌کننده باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

81- دعاوی مربوط به خدمات عمومی

دعاوی مربوط به خدمات عمومی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از ارائه و استفاده از خدمات عمومی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد کیفیت خدمات، نقض تعهدات ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، و مسائل مربوط به تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

82- دعاوی مربوط به مالیات و عوارض

دعاوی مربوط به مالیات و عوارض به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعیین و پرداخت مالیات و عوارض اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اعتراض به تصمیمات مالیاتی، درخواست‌های بازپرداخت مالیات، و مسائل مربوط به نرخ‌ها و مقررات مالیاتی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت قوانین مالیاتی و اصلاح تصمیمات مالیاتی صادر می‌کند.

83- دعاوی مربوط به بهداشت و درمان

دعاوی مربوط به بهداشت و درمان به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از ارائه و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد کیفیت خدمات درمانی، نقض حقوق بیماران، و مسائل مربوط به هزینه‌های درمان باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق بیماران و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

84- دعاوی مربوط به امور خیریه

دعاوی مربوط به امور خیریه به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از مدیریت و استفاده از منابع و دارایی‌های خیریه اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد نحوه تخصیص منابع، شفافیت مالی، و مسائل مربوط به رعایت مقررات خیریه باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت مقررات خیریه و مدیریت صحیح منابع صادر می‌کند.

85- دعاوی مربوط به قوانین کار و کارگری

دعاوی مربوط به قوانین کار و کارگری به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از روابط کار و کارگری اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد حقوق و مزایای کارگران، شرایط کار، و مسائل مربوط به پایان خدمت باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق کارگران و اجرای تعهدات کارفرمایان صادر می‌کند.

86- دعاوی مربوط به امور زناشویی

دعاوی مربوط به امور زناشویی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از روابط زناشویی و تعهدات زوجین اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های طلاق، نفقه، حضانت فرزند، و تقسیم اموال باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق زوجین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

87- دعاوی مربوط به اجاره و رهن

دعاوی مربوط به اجاره و رهن به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از قراردادهای اجاره و رهن اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد شرایط اجاره، پرداخت اجاره‌بها، و مسائل مربوط به تخلیه ملک باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند. یکی زا قوانینی که در این دسته جا دارد الزام به فک رهن است.

88- دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی

دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات و قراردادها اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های تنظیم سند رسمی برای انتقال مالکیت، اصلاح اسناد رسمی، و مسائل مربوط به اعتبار اسناد باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به تنظیم یا اصلاح سند رسمی صادر می‌کند.

89- دعاوی مربوط به املاک و مستغلات

دعاوی مربوط به املاک و مستغلات به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از خرید، فروش، اجاره، و بهره‌برداری از املاک و مستغلات اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد مالکیت، نقض شرایط قرارداد، و مسائل مربوط به کیفیت و استفاده از املاک باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق طرفین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

90- دعاوی مربوط به حقوق بازنشستگی

دعاوی مربوط به حقوق بازنشستگی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های دریافت حقوق بازنشستگی، اعتراض به میزان حقوق بازنشستگی، و مسائل مربوط به شرایط بازنشستگی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود، حکم به رعایت حقوق بازنشستگان و پرداخت حقوق بازنشستگی به‌صورت صحیح و عادلانه صادر می‌کند.

91- دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی

دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعاملات حقوقی بین افراد و شرکت‌ها در سطح بین‌المللی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد تعهدات قراردادی بین‌المللی، حل و فصل اختلافات حقوقی بین‌المللی، و مسائل مربوط به اعمال قوانین ملی و بین‌المللی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی، حکم به رعایت حقوق طرفین و حل و فصل اختلافات صادر می‌کند.

92- دعاوی مربوط به حقوق دریایی

دعاوی مربوط به حقوق دریایی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از استفاده و بهره‌برداری از منابع دریایی و فعالیت‌های مرتبط با دریانوردی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد حقوق مالکیت بر کشتی‌ها، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث دریایی، و مسائل مربوط به قراردادهای حمل و نقل دریایی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات دریایی، حکم به رعایت حقوق طرفین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

93- دعاوی مربوط به حمل و نقل هوایی

دعاوی مربوط به حمل و نقل هوایی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از استفاده و بهره‌برداری از حمل و نقل هوایی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد حقوق مسافران، جبران خسارت‌های ناشی از تأخیر یا لغو پروازها، و مسائل مربوط به قراردادهای حمل و نقل هوایی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات هوایی، حکم به رعایت حقوق طرفین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

94- دعاوی مربوط به قراردادهای مالی

دعاوی مربوط به قراردادهای مالی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تعهدات و تعاملات مالی بین افراد و شرکت‌ها اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد قراردادهای وام، سرمایه‌گذاری، و مسائل مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات مالی، حکم به رعایت تعهدات قراردادی و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

95- دعاوی مربوط به شراکت و سهام

دعاوی مربوط به شراکت و سهام به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از روابط شراکت و توزیع سهام بین شرکا و سهامداران اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد تقسیم سود، نقض تعهدات شرکا، و مسائل مربوط به خرید و فروش سهام باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات شراکت و سهام، حکم به رعایت حقوق شرکا و سهامداران و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

96- دعاوی مربوط به نقض حریم خصوصی

دعاوی مربوط به نقض حریم خصوصی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از تجاوز به حریم خصوصی افراد اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی، جلوگیری از ادامه تجاوز، و مسائل مربوط به استفاده نادرست از اطلاعات شخصی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات حریم خصوصی، حکم به رعایت حقوق حریم خصوصی افراد و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

97- دعاوی مربوط به امور کشاورزی

دعاوی مربوط به امور کشاورزی به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد حقوق مالکیت زمین‌های کشاورزی، جبران خسارت‌های ناشی از آفات و بیماری‌ها، و مسائل مربوط به قراردادهای کشاورزی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات کشاورزی، حکم به رعایت حقوق کشاورزان و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

98- دعاوی مربوط به حق نشر و رسانه

دعاوی مربوط به حق نشر و رسانه به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقض حقوق نشر و مسائل مرتبط با رسانه‌ها اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از نقض حق نشر، جلوگیری از انتشار غیرقانونی، و مسائل مربوط به تهمت و افترا در رسانه‌ها باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات حق نشر و رسانه، حکم به رعایت حقوق نشر و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

99- دعاوی مربوط به حقوق اقلیت‌ها

دعاوی مربوط به حقوق اقلیت‌ها به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی، و زبانی اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست‌های جبران خسارت ناشی از تبعیض، احقاق حقوق فرهنگی و زبانی، و مسائل مربوط به حفظ هویت اقلیت‌ها باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات حقوق اقلیت‌ها، حکم به رعایت حقوق اقلیت‌ها و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.

100- دعاوی مربوط به تجارت الکترونیک

دعاوی مربوط به تجارت الکترونیک به اختلافات و مسائل حقوقی ناشی از معاملات و فعالیت‌های تجاری آنلاین اشاره دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات در مورد شرایط قراردادهای الکترونیک، نقض حقوق مصرف‌کنندگان در خریدهای آنلاین، و مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی باشند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد موجود و با توجه به قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، حکم به رعایت حقوق طرفین و جبران خسارت‌های وارده صادر می‌کند.