ابطال مزایده و توقف عملیات مزایده

تعریف (مزایده) مزایده شکل خاصی از فروش اموال میباشد که از میزان ارزیابی اموال توسط کارشناس شروع می شود و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود.
توسط هر شخصی که نسبت به اجرای مزایده ثبتی اعتراض داشته باشد دعوی ابطال مزایده ثبتی قابل طرح میباشد. و در صورت قبول این اعتراض می تواند منجر به ابطال مزایده ثبتی شود. در این مطلب تلاش بر این میباشد که شما را آشنا  به موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی و ابطال مزایده ثبتی، موارد توقف عملیات مزایده،عملیات مزایده و ابطال آن، مرجع صالحی که دعوی مذکور باید به آن ارجاع داده شود و . ولی پیش از شروع بحث نیاز می باشد با معنی مزایده و شروط انجام مزایده از طریق ثبت نام کنیم.
ابطال مزایده و توقف عملیات مزایده

شکایت از عملیات اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به استناد ماده 169 آیین نامه و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11: پس از صدور اجرائیه عملیات اجرایی آغاز می شود و هر شخصی شکایتی از عملیات اجرائی داشته باشد (اعم از طرفین دعوی یا شخص ثالث) می تواند با ذکر دلایل به رئیس ثبت محل شکایت خود را تسلیم کند. و او موظف است اسناد استنادی سریعا رسیدگی کند و حکم صادر کند. نظر سردفتر به اطلاع ذینفعان می رسد و در صورت اعتراض نسبت به نظر او می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به هیأت نظارت یا ثبت محل شکایت کنند. لذا رئیس اداره ثبت قبل از تنظیم سند و امضاء صورتجلسه مزایده یا تسلیم اموال در صورتی که اجرا را خلاف قانون تشخیص دهد به تجدید اجرا رای می دهد و طرفین می توانند به هیئت نظارت به آن اعتراض کنند. اما پس از تنظیم و امضای صورتجلسه مجمع مزایده، شکایت عملیات اجرایی مزایده از هیچکس پذیرفته نخواهد شد. (مواد 169 و 172 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)
 از آنجایی که مزایده یک فرآیند قانونی است، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط قانونی و وجود خللی در برگزاری و اجرای آن، می توان تقاضای ابطال آن را کرد.
اعتراضات و شکایات برای عملیات مزایده مانع از عملیات اجرایی نمیباشد بجز اینکه رای قطعی مبنی بر ابطال مزایده صادر شود. در این صورت عملیات مزایده لغو شده تمدید خواهد شد.
موارد توقف عملیات مزایده  فقط در موارد زیر قابل توقف است مطابق ماده 143 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا:
1-  دریافت قرار توقف یا دستور یا حکم موقت عملیات اجرایی.
2- اعتراض به نظر سردفتر تا صدور هیأت نظارت.
3- تصمیم هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی.
4-تمامی مطالبات بستانکار پرداخت و پرداخت حقوق اجرایی.
راه های ارتباطی
⇐09121574297
⇐09129615546
راه های ارتباطی
⇐09121574297
⇐09129615546