توقف عملیات اجرایی

چکیده مطلب : توقف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن موقت اجرای حکم قضایی یا ثبت است. این توقف می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله ادعای جعل نسبت به سند رسمی، صدور قرار توقیف عملیات از دادگاه صالح یا صدور حکم به ابطال اجرائیه انجام شود. شخصی که به اجرای عملیات اجرایی اعتراض دارد، می‌تواند در دادگاه‌های دادگستری دعوی اعتراض به اجرائیه را مطرح کند و در صورت پذیرش درخواست، دادگاه می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف کند. همچنین، توقف عملیات اجرایی ممکن است به دلیل فوت یا حجر محکوم علیه، اعاده دادرسی، واخواهی یا ادعای متصرف مال توقیف‌شده انجام شود. در صورت صدور دستور توقف عملیات اجرایی، تمامی اقدامات اجرایی متوقف می‌شود و روند اجرا به حالت قبلی بازمی‌گردد. این فرآیند نیازمند مشورت با وکیل متخصص در زمینه دعاوی مالی و ملکی است.
توقف عملیات اجرایی
آنچه خواهید خواند :

مفهوم توقف عملیات اجرایی حتما به گوش شما هم خورده است که یک حکم متوقف شده است و یا این که دستور توقیف عملیات اجرایی یک حکم صادر شده است.

معنای توقف عملیات اجرایی چیست؟

توقیف أموال در دو شکل تامینی و اجرایی انجام می‌شود. توقف عملیات اجرایی توقیفی است که از طریق ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قضایی دادگاه و یا اداره ثبت است. مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای حکم، پس از شروع فرآیند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر آنکه حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد. گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما عزیزان برای توقف عملیات اجرایی به وکیل ملکی مجرب نیاز داریدمشاورين ما منتظر اند تا به شما در ضمینه ملکی کمک کنند

چگونه عملیات اجرایی ثبتی توقیف می شود؟

به منظور این که مفاد یک سند به موقع اجرا گذاشته شودباید در آغاز اداره ی ثبت اجراییه را صادر شده باشد و پس از اجرا مفاد اقداماتی که برای به اجرا شدن سند لازم است انجام شود در این قسمت جهت های قانونی کردن عملیات اجرایی را میخوانیدجهات قانونی توقیف عملیات اجرایی برای قانونی کردن توقف عملیات اجرایی باید جز سه مورد زیر باشند.در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از
1-ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
2. صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
3. صدور حکم به ابطال اجرائیه. .حال که جهت های قانونی توقف عملیات اجرایی را میدانید باید گفت که. از جمله این اقدامات ابلاغ کردن اجراییه، تقسیط و یا حتی تنظیم و اجرای سند است.
کسی که به اجرای عملیات اجرایی ثبت اعتراض دارد می تواند مستند به مواد ۱ و ۲ قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابتدا در دادگاه های دادگستری در مورد اصلاح یا باطل شدن اجرائیه دعوی اعتراض خود را وارد کند. که البته طرحاین اعتراض به او این حق را می دهد که از دادگاه مربوطه بخواهد که انجام عملیات اجرایی را به تاخیر بیاندازد در شرایطی کهدرخواست توقیف عملیات اجرایی شده باشد،دادگاه می بایستی میزان تامین را معین بکند.و بعد از آن به فرد درخواست کننده اخطار بدهد که آن را طی مدت زمان تعیین شده،تودیع و فیش آن را پیوست پرونده بنماید. ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر شده می باشد.
اگر که موضوع سند لازم الاجرا،وجه نقد باشد،و مدعی،وجه نقد بدهد،آن وجه درصندوق ثبت محل، توقیف خواهد شد و تامین دیگری گرفته نخواهد شد.تامین موضوع این ماده ، به غیر از خسارت احتمالی می باشد. و آن به این معنی می باشد که از تامینی که به میزان اجرائیه به همراه حق اجرا، گرفته خواهد شد . تا در صورتی که شکایت اثبات نشد از وجه یا مال ماخوذه مورد اجرا استیفاء صورت بگیرد.
اگر کهخواهان طی مدت زمان تعیین شده تامین ندهد با استناد به قانون 5 همین موضوع دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادرخواهد کرد و این قرار قطعی می باشد.
اگرموضوع سند به غیر از وجه نقد باشد،تامین به میزان معادل خواسته تقدیم شده اخذ خواهد شد. اقدام دادگاه در مورد توقیف عملیات اجرایی،رسیدگی غیر ماهیتی یا شکلی می باشد. و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان مشخصی نمی باشد. اما اگر به تنهایی مطرح گردد، قابلیت استماع نخواهد داشت.
اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود.و درصورتیکه به تشخیص دادگاه،وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن را،از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی نکند،می بایست تامین اضافی اخذ بشود. 09121574297
09121574297
۱-تحویل و تسلیم ملک
۲-فروش مال غیر اعم

قوانین عملیات اجرایی 

به موجب ماده ی ۵ از این قانون، چنانچه دادگاه مستندات و دلایل شکایت را تایید کند واگر سند رسمی اجرا شود ضرر جبران ناپذیری وارد می شود می تواند پس از این که هزینه تامین مناسب از خواهان توقیف گرفت، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبتدادگاه زمان توقف عملیات اجرایی از خواهان تامین مناسب اخذ می کند، بنابراین به هنگام طرح این درخواست توقیف باید میزان تامین را مشخص کند و به خواهان هشدار دهد که در مدت مقرر شده آن مبلغ را واریز کند و فیش واریزی را ضمیمه ی پرونده کند.
در قسمت اخير ماده ۵ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي است که:«در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگری گرفته نخواهد شد.»

اعتراض به عملیات اجرایی

فرض کنید شخصی ملکی را با سند عادی خریداری کرده است. ممکن است فروشنده مال چکی را به دیگری داده باشد و به او بدهکار باشد و نتواند چک او را پاس کند. در این صورت دارنده چک به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت اموال وی را توقیف می کند. اما در چنین شرایطی خریدار که از همه چیز بی خبر است چه گناهی دارد؟
در اینجا طبق قانون به شخص یا خریدار ملک حق مراجعه به دادگاه داده می شود. و در اعتراض به توقیف ملکی که الان برابر با سند در دستان مالک میباشد، خواستار توقیف عملیات اجرایی و ثبت ابطال اجرایی می باشد.
شرح اینکه چنانچه در دفترخانه سند خرید خانه تنظیم و رسمی می شد به طور مستقیم می توانست به اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقف عملیات اجرایی کند. اما چون ملک را با سند عادی خریده است باید به دادگاه مراجعه کند. دعوای ابطال اجراییه خاص موردی می باشد که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در رابطه با اسناد لازم الاجرا صادر می شود و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح کرد.

 پس از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی کرد و همینطور که گفته شد در رابطه با اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارند.
 به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را می بایستی خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.
 به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و نیاز به پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی می باشد ولی فرض غیر مالی در اینچنین دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

به دنبال ابطال اجراییه کلیه اقداماتی که متقاضی و خواهان طلب انجام داده است از جملهممنوع الخروج کردن بدهکارو توقیف مال ، منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد. دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار سخت و پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این رابطه ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص می باشد به این جهت که حتما توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه کنید. برای توقف یک عملیات اجرایی باید یکسری شرایط قانونی وجود داشته باشد.سه مورد از این شرایط هستند که عملیات رو متوقف میکنند ؛

  • ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت مجرم توسط بازپرس با موافقت دادستان.
  • صادر شدن حکم توقف عملیات توسط داد گاه زی صلاح.
  • صادر شدن حکم به ابطال اجرائیه.
  • به صراحت ماده ۴ قانون سال ۱۳۲۲ ، اقامه دعوا باعث توقف عملیات اجرایی نمیباشد.ولی اگر دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده باشد یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی صادر کند. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت زمانی که یک عملیات اجرایی به ناحق به شخص ثالث ضرر و زیان وارد کند به دادخواست فرد خسارت دیده اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت میگویند.در نتیجه منافع فرد خسارت دیده بر اثر عملیات دو شخص دیگر ماجرا به خطر می افتد.این شخص برای احقاق حق خود باید یک دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجزاییه ثبت را از اداره ثیت و یا دادگاه درخواست کند حال در صورتی که خواهان در مدت تعیین شده تامین را نپردازد دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می کند و این قرار صادره قطعی است.حال اگر موضوع سند یا اجرائیه وجه نقد نباشد، تامین معادل با خواسته گرفته می شود.

 

  • دادگاه در هر مرحله از رسیدگی درخواست توقیف عملیات اجرایی را استماع می کند و در واقع درخواست کردن آن محدود و مقید به زمان خاصی نیست.

در چه مواردی عملیات اجرایی یک حکم متوقف می شود؟

  • ۱) متوقف شدن حکم اجرایی بر اثر فوت یا حجر محکوم علیه بنا بر اظهارات وکیل حقوقی این امکان وجود دارد که مجکوم علیه یا فردی که محکوم شده است بمیرد و یا محجور شود. به دلیل این که ورثه قائم مقام متوفی هستند زمانی که شخص فوت کند ورثه ی او به جای او طرف دعوا محسوب می شوند. پس نتیجه می گیریم که تا وقتی ورثه مشخص و یا برای محجور قیم تعیین شود، عملیات اجرایی حکم متوقف خواهد شد.

 

  • ۲) متوقف شدن حکم بواسطه اعاده دادرسی در صورتی که در یک پرونده شخصی به دلیل نبودن مدارک و دلایل کافی محکوم عیله شناخته شود اما بعدا دلیل و مدرک جدیدی یافت شود که به نفع محکوم علیه است، می تواند درخواست اعاده ی دادرسی کند. حال چنانچه این اعاده دادرسی از سوی دادگاه قبول شود، حکمی که سابقا صادر شده و اکنون درحال اجرا است متوقف می شود. یا به عبارتی دیگردستور توقف عملیات اجرایی حکم صادر خواهد شد.

 

  • ۳) دادخواست واخواهی و متوقف شدن حکم گاهی احتمال دارد که محکوم علیه در هیچ کدام از جلسات دادرسی به دعوای مطروحه شرکت نکند. در چنین مواقعی دادگاه رای مقتضی را در غیاب خوانده یا محکوم علیه صادر می کند. حال در صورتی که فرد بعدا اطلاع یابد این امکان را دارد که مسبب به این حکم صادر شده درخواست واخواهی بدهد تا جددا جلسات رسیدگی با حضور او برگزار بشود.در چنین صورتی، اگر دادگاه این درخواست واخواهی را قبول کند، قرار توقیف عملیات اجرای حکم پیشین را می دهد تا زمانی که حکم جدید صادر شود.

 

  • ۴) متوقف شدن عملیات اجرایی به علت ادعای متصرف مال توقیف ‌شده و داشتن حق از مال در توضیح این مورد حامد امیری بهترین وکیل اصفهان مثال می زند که مال شخصی بدون آن که بر علیه او دعوایی طرح شده باشد توقیف می شود، در چنین شرایطی متصرف بودن شخص در آن مال جلوگیری از اجرای حکم نمی کند. ولی این امکان وجود دارد برای شخص که دادخواستی مبنی بر این که نسبت به مال توقیف شده دارای حق مالکیت است طرح کند و مدارکی که دال بر ادعای خویش است را هم ارائه دهد. در این حالت دادگاه اگر مستندات شما را قوی دریابد عملیات اجرایی را متوقف می کند.

 

  • ۵) متوقف شدن عملیات اجرایی بر اثر مطابقت نداشتن مال اعلام‌ شده از محکوم با واقعیت گاهی امکان دارد که در زمان اجرا نمون حکم روشن شود که مالی که اعلام شده است به محکوم علیه تعلق ندارد و یا اوصافی که خواهان از مال به دادگاه گفته منطبق با اوصاف واقعی مال نیست. مثل تطابق نداشتن متراژ ملک، پلاک آن و… با واقعیت آن ها . در چنین مواردی دادگاه تا وقتی که موارد نا منطبق، تصحیح نشود عملیات اجرایی حکم را متوقف می کند.

 

  ۶) رضایت محکوم‌ له گاهی نیز ممکن است محکوم له یعنی همان کسی که حکم به نفع او به اجرا در آمده است به صورت کتبی رضایت بدهد که این عملیات اجرایی متوقف شود و این رضایت کتبی را به دادگاه ارائه بدهد. در این صورت دادگاه با عنایت به رضایت دادن مجکوم بع توقف اجرای حکم، دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.نوشتن لایحه برای توقف عملیات اجرایی نوشتن لایحه برای توقف عملیات اجرایی معمولا به یک دستور مقطعی گفته می شود که در آن با توجه به تقاضای شخص متقاضی و همچنین حکم دادگاه به شیوه موقت انجام حکم که تماما در ضبط اجرایی است، تا زمان روشن شدن تکلیف، حق و حقوق کلیه ذینفعان راکد می ماند.پس از آنکه عملیات و روند مربوط به حکم اجرا شد یا به عبارتی اجرای سند مذکور ضروری گردید آنچه که مهم و به عنوان یک اصل شناخته می شود ماندگاری و دوام اجرا شدن حکم طی سال های متمادی است، جز در مورد هایی که ضابطه جواز ، ضبط کردن، وقفه و یا تعویق انجام حکم را داده باشد که با توجه به مبحث آن می تواند مرتبط به هریک از ماخذ متنوع عمومی، نهضت ، شبه قضایی، اداری و یا آداب و رسوم و قضاوت های خارجی باشد. دعاوی بطلان عملیات اجرایی فقط مخصوص صاحب و کسیکه حکم به ضرر او داده شده است و دعاوی ثالث آن واخواهی ثالث اجرایی است که از هر لحاظ نسبت به دعاوی بطلان متمایز است. در جواب به این پرسش لازم است که بیان شود با توجه به نص صریح ماده ۲ ضابطه اصلاح بعضی از ماده ضابطه ثبت و دفاتر رسمی ، نهادی که شایستگی فصل خصومت نسبت به دعاوی دراثر از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادسرا عمومی بدوی محلی وجود دارد که اداره ثبت دستور دهنده در آن واقع است. برای تنظیم دادخواست در این زمینه به موارد ذیل دقت کنید:

  • شما برای اینکه توقیف عملیات اجرایی را درخواست کنید نیاز است تا در ابتدا ابطال اجراییه واحد ثبتی را خواستار شوید.
  • در بخش موضوع خواسته به صورت دقیق عنوان (ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی) را خواستار شوید.
  • اگر اجرای ثبت با ایجاد تغییر در وضعیت ملک یا سند لازم الاجرا همراه شده است. بعد از درج عبارات فوق، عبارت (بازگشت وضع به حال سابق) را هم خواستار شوید.
  • درخواست ابطال اجراییه به تنهایی نمی تواند منجر به توقیف عملیات اجرایی شود بنابراین بهتر است از همان ابتدا تمام خواسته های خود را در دادخواست مربوطه درج نمایید.
  • درج توقیف عملیات اجرایی بدون درج ابطال اجراییه منجر به رد دعوی می شود.
  • از عبارت (ابطال عملیات اجرایی) در دادخواست خودداری کنید. چرا که یک عنوان نادرست است. و به رد دعوی منجر می شود.
  • رای دادگاه به صورت دستور صادر می شود و باید سریعاً اجرا گردد.
  • این دستور قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی نیست و اگر شخصی نسبت به آن ادعا اعتراض دارد. می بایستی درخواست خود را به صورت جداگانه و از طریق دادگاه حقوقی پیگیری نماید.
  • اگر سند رسمی در اختیار نداشته اما مدارک مربوطه را در اختیار دارید. باید در ابتدا یا همزمان با طرح دادخواست مبنی بر ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را هم مطرح نمایید. مطالب مرتبط با توقف عمليات اجرایی ۱- فسخ قرارداد

سوالات متداول توقف عملیات اجرایی

توقف عملیات اجرایی چیست؟

توقف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن روند اجرای حکم یا دستور قانونی توسط مراجع قضایی است. این توقف می‌تواند به دلیل درخواست یکی از طرفین دعوا یا به دستور مستقیم قاضی انجام شود.

تفاوت دستور موقت با توقف عملیات اجرایی چیست؟

دستور موقت یک حکم فوری و موقتی است که برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر تا پایان رسیدگی به دعوا صادر می‌شود. در مقابل، توقف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن اجرای حکم تا بررسی بیشتر موضوع است.

در چه مواردی می‌توان درخواست توقف عملیات اجرایی داد؟

درخواست توقف عملیات اجرایی معمولاً در مواردی ارائه می‌شود که فرد معتقد است اجرای حکم به او ضرر غیرقابل جبران می‌رساند یا حکم به اشتباه صادر شده است. همچنین، در موارد اعتراض ثالث اجرایی نیز می‌توان درخواست توقف عملیات اجرایی داد.

چه مدارکی برای درخواست توقف عملیات اجرایی لازم است؟

برای درخواست توقف عملیات اجرایی، فرد باید مدارکی همچون دادخواست، دلایل و مستندات قانونی، و هر گونه سندی که نشان‌دهنده ضرر احتمالی یا ناحق بودن اجرای حکم است، ارائه کند.

ماده قانونی مرتبط با توقف عملیات اجرایی چیست؟

مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت وجود دلایل موجه، عملیات اجرایی می‌تواند به درخواست یکی از طرفین یا به دستور قاضی متوقف شود.

آیا توقف عملیات اجرایی می‌تواند دائمی باشد؟

توقف عملیات اجرایی معمولاً موقت است و تا زمان بررسی بیشتر موضوع یا صدور حکم نهایی ادامه دارد. در برخی موارد نادر و در صورت اثبات ناحق بودن حکم، توقف می‌تواند دائمی شود.

شرایط صدور دستور توقف عملیات اجرایی چیست؟

برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی، باید دلایل موجهی نظیر وقوع ضرر غیرقابل جبران، اعتراض ثالث، یا اشتباه در حکم وجود داشته باشد. همچنین، قاضی باید اطمینان حاصل کند که درخواست‌کننده دلایل قانونی کافی برای این درخواست دارد.

نحوه توقف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث چگونه است؟

در صورت اعتراض ثالث اجرایی، فرد می‌تواند با ارائه دادخواست و دلایل موجه به دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی را بدهد. دادگاه پس از بررسی مدارک و دلایل، می‌تواند دستور توقف موقت یا دائمی عملیات اجرایی را صادر کند.

موارد توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی کدامند؟

موارد توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی شامل اعتراض ثالث، تقاضای توقف از سوی محکوم علیه به دلیل وقوع ضرر غیرقابل جبران، و صدور دستور موقت از سوی قاضی می‌باشد.

دستور موقت توقف عملیات اجرایی چیست؟

دستور موقت توقف عملیات اجرایی حکمی است که به صورت موقت و فوری برای جلوگیری از ضررهای احتمالی تا پایان بررسی نهایی موضوع صادر می‌شود. این دستور معمولاً توسط قاضی و بر اساس درخواست یکی از طرفین دعوا صادر می‌شود.

درخواست توقف عملیات اجرایی چگونه تنظیم می‌شود؟

درخواست توقف عملیات اجرایی باید به صورت یک دادخواست رسمی تنظیم شود که شامل اطلاعات شاکی، دلایل درخواست، مدارک و مستندات پشتیبان، و توضیح کامل در مورد ضررهای احتمالی باشد. این دادخواست باید به دادگاه مربوطه تسلیم شود.

تفاوت توقف عملیات اجرایی مالی و غیرمالی چیست؟

توقف عملیات اجرایی مالی به معنای متوقف کردن اجرای احکام مربوط به اموال و دارایی‌هاست، در حالی که توقف عملیات اجرایی غیرمالی به معنای متوقف کردن احکامی است که به مسائل غیرمالی مانند اجرای برخی از دستورات قضایی مربوط می‌شود.

نمونه دادخواست ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی چیست؟

نمونه دادخواست ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی شامل اطلاعاتی نظیر مشخصات شاکی و متشاکی، شماره پرونده اجرایی، دلایل قانونی برای ابطال اجراییه و توقف عملیات، و مستندات مربوطه است. این دادخواست باید به صورت دقیق و با ذکر تمامی جزئیات تنظیم شود.

شرایط رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی چیست؟

برای رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی، باید دلایل قانونی و مستندات لازم به دادگاه ارائه شود که نشان‌دهنده عدم وجود دلایل موجه برای توقیف باشد. پس از بررسی دادگاه و در صورت پذیرش دلایل، قرار توقیف ممکن است لغو شود.

توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری چگونه است؟

توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری معمولاً به دلیل اعتراض محکوم علیه یا دلایل موجه دیگر مانند اشتباه در حکم یا وجود مدارک جدید انجام می‌شود. این درخواست باید به دادگاه کیفری مربوطه تسلیم شده و پس از بررسی دلایل و مدارک، تصمیم نهایی توسط قاضی اتخاذ می‌شود.

16 پاسخ
 1. ناشناس گفت:

  توقف عملیات اجرایی یعنی چی؟

 2. مسافری از فضا گفت:

  سلام و درود
  واقعا داشتم نگاه میکردم چقدر مطالب ظریف و دقیق گفته شدن تبریک میگم بهتون برای این همه دقت و ارزشی ک برای مخاطباتون قائلید

  1. ادمین گفت:

   با سلام دوست عزیز ممنون از نظر شما باعث افتخار ماست.

   1. امیر گفت:

    ممنونم بابت توضیحات دقیق و شفافتون فقط یه سوال بین تامین و خسارت احتمالی چه تفاوتی هست و به طور مثال در احرائیه چک برای توقف آیا باید هر دو پرداخت بشه هم هزینه تامین هم خسارت احتمالی؟

 3. ناشناس گفت:

  با سلام
  جدا از مطلب خوبتون راجب اجرای حکم
  مطلبای بسیار مفیدی برای وکیل ملکی دیدم که به من کمک بسیاری کرد

  1. ادمین گفت:

   با سلام دوست عزیز ممنون از نظر شما باعث افتخار ماست.

 4. عملیات اجرایی گفت:

  درود
  من راجب عملیات اجرایی در اصل حکم اون سوال داشتم شما میتونید پاسخ بدید؟

  1. ادمین گفت:

   حتما دوست عزیز اطلاعات تکمیلی جهت دعاوی توقف عملیات اجرایی را برای ما ارسال کنید تا در کمترین زمان به شما کمک کنیم

 5. ناشناس گفت:

  ایا شما میتونید مزایده رو متوقف کنید؟

  1. ادمین گفت:

   با سلام دوست عزیز اطلاعات تکمیلی جهت دعاوی توقف عملیات اجرایی را برای ما ارسال کنید تا در کمترین زمان به شما کمک کنند.

 6. ناشناس گفت:

  دادخواست توقف عملیات اجرایی و یا ابطال عملیات اجرایی به چه شکل است؟

  1. ادمین گفت:

   برای تهیه دادخواست توقف عملیات اجرایی با ما تماس بگیرید دوست عزیز

 7. طناز گفت:

  شخصی فوت کرده و زوجه فرزندش اقدام به توقیف مهریه کرده و همچنین همسر متوفی نیز اقدام به توقیف نموده است
  ایا با توجه به اینکه مهریه زوجه متوفی طلب ممتاز هست امکان ابطال و توقف عملیات اجراییه همسر فرزند متوفی وجود دارد؟

 8. کوثر گفت:

  سلام آقای عبدالمحمد میخواستم بدونم مدت زمان تهیه دادخواست توقف عملیات اجرایی چقدر می باشد؟

 9. ناشناس گفت:

  شخصی مغازه ای را هم به من فروخته است و هم به شخص دیگر رفتم انتقال مال غیر شکایت کیفری کردم و در حقوقی نیز مستحق للغیر پرونده دارم حالا طرف ثالث مغازه رو برده تو اجراییه و من دادخواست توقف عملیات اجرایی دادم حالا برای توقف عملیات اجرایی نیاز به وثیقه و سند و تضمین هست یا خیر

  1. ادمین گفت:

   با سلام و عرض خسته نباشید برای اطلاعات بیشتر به دلیل مبهم بودن موضوع با ما تماس بگیرید گروه حقوقی رضا عبدالمحمد دارای وکیل ملکی در ایران است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + چهارده =