Lorem ipsum dolor sit amet...

یکی از جرایم مهم جامعه اختلاس است، در واقع اختلاس با دزدی و خیانت در امانت و کلاهبرداری متفاوت است. اختلاس در لغت به معنای سرقت پول از یک نهاد یا سازمان دولتی، سرقت، سرقت و سوء استفاده از پول توسط شخص مسئول است. قانونگذار جرم اختلاس و مجازات آن را در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعریف کرده است. برای ارتکاب جرم اختلاس باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی وجود داشته باشد. در این مقاله به بررسی جرم اختلاس و شرایط ارتکاب جرم اختلاس می پردازیم.
Upload Image...
جرم اختلاس چیست ؟در پاسخ به این موضوع که جرم اختلاس  به چه معناست؟لازم به ذکر است بر اساس مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 5 تشدید به شرح زیر است: هر یک از کارکنان شوراها یا شهرداریها یا ادارات و سازمانها یا و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسساتی که با کمک مستمر دولت ومؤسسات انقلابی و دیوان محاسبات کشور و دارندگان پایگاه قضایی و عموما اداره می شوند. .کارگزاران خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی و قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح ،حواله یا سهام یا وجوه یا مطالبات یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان های فوق یا سازمان یا شخص یا اشخاص فوق الذکر. وظیفه ای در سازمان و … دارند  تصرف به نفع خود یا دیگری در مالی که به آنها سپرده می شود مختلس یا اختلاسگر مجسوب .شرایط تحقق جرم اختلاسموارد و شرایطی که منجر به جرم اختلاس می شود به شرح زیر است: اختلاس باید توسط کارمند دولت اعم از کارمندان شرکت ها، ادارات، سازمان ها، شوراها، شهرداری ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و … انجام شود. برای ارتکاب جرم اختلاس باید دارایی دولت باشد. به عنوان مثال: اوراق بهادار، حواله ها، وجوه، مطالبات و سهام و غیره. – مرتکب جرم اختلاس باید قصد ارتکاب فعل خود را داشته باشد(سؤنیت). لازم به یادآوری میباشد که برای این جرم مثل دیگر جرم ها  می بایست عنصر مادی، معنوی و قانونی وجود داشته باشد.