ازدواج و طلاق

ثبتی و ملکی

قانون جدید زندان برای مهریه چیست؟

زوج باید نسبت به پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه اقدام نماید مگر زوج ثابت کند تمکن پرداخت یکجای مهریه را ندارد در اینصورت مهریه تقسیط می‌شود.

حق حبس زن (عام و خاص) به زبان ساده چیست؟

در مهریه عندالمطالبه، زوجه می‌تواند از ایفای وظایف همسری مانند حسن معاشرت، زندگی در منزل زوج و … خودداری کند که به آن حبس عام گویند و نیز می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه، نسبت به وظایف زناشویی نیز تمکین نکند که به آن حبس خاص گویند.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

طلاق توافقی از نوع طلاق رجعی است که هر یک از زوجین می‌توانند، بعد از طلاق در زمان عده، به یکدیگر رجوع کنند، اما طلاق خلع و مبارات از نوع بائن هستند و امکام رجوع در آنها نیست.

قدر السهم آپارتمان از عرصه چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر مساحت آپارتمان‌ها یکسان است، متراژ زمین بر تعداد واحدها تقسیم می‌شود. اما اگر واحدها از نظر متراژ یکسان نباشند از فرمول زیر استفاده کنید:

کل متراژ زمین ضربدر متراژ آپارتمان مورد نظر، حاصل بدست آمده را بر متراژ کل اعیان تقسیم می‌کنیم. عددی که بدست می‌آید قدرالسهم آپارتمان موردنظر از عرصه است.

قدرالسهم آپارتمان موردنظر = متراژ کل اعیان ÷ متراژ آپارتمان مورد نظر * متراژ زمین

کیفری

حقوقی

قراردادها

شرکت ها