اخذ صورت مجلس تفکیکی

اخذ صورت مجلس تفکیکی در مورد شکل مجلس تفکیکی باید بگوییم که بعد از ساخت آپارتمان، مالکیت تمام قسمت های آنمشترک(مشاع)است (املاکی که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر قسمت محدود نیست).
چون می توانید برای هر واحد به صورت جداگانه سند بگیرید. تعیین مشخصات هر واحد و سایر قسمت ها مانند پارکینگ و انباری و مشاعات ضروری است.
سندی که از اداره ثبت دریافت می کنیم و مشخصات قطعات تفکیک شده را نشان می دهد، صورت مجلس تفکیکی نامیده می شود.

اخذ صورت مجلس تفکیکی چگونه انجام میگیرد ؟

صورت مجلس تفکیکی با کمک گواهی پایان کار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می شود.این صورت مجلس صرفاً حدود چهار واحد مستقل را مشخص می کند و مساحت و شماره گذاری آنها را بدون پرداختن به مالکیت خصوصی واحدها ذکر می کند.برای صدور صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان پس از اتمام مراحل ساخت و تایید مهندس ناظر و صادر شدن پایان کار مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه و صورت مجلس تفکیکی را درخواست نمایید.رئیس دفاتر اسناد رسمی درخواست مالک یا مالکین را به اداره ثبت املاک محل اتفاق ملک ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک به کارشناس مربوطه مراجعه و صورت صورت مجلس تفکیکی صادر می کند.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی اخذ صورت مجلس تفکیکی به همراه مجرب ترین وکیل ملکی خواهد بود
اخذ صورت مجلس تفکیکی

اصول اخذ صورت مجلس تفکیکی

برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا بایدگواهی پایان کار از شهرداریاخذ نمایید. صورت مجلس تفکیکی آپارتمان صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که بهچند واحد آپارتمان تبدیل شده اند پس از اخذ پایان کارشهرداری مربوطه قابل انجام است. به این معنی که پس از اتمام عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور گواهی پایان کار، مالک به سردفتر مراجعه و صورت مجلس تفکیکی  را به دفتر اسناد رسمی تسلیم می کند. رئیس دفتر اسناد رسمی درخواست مالک یا مالکان را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک به کارشناس مربوطه ارجاع میدهد و صورت مجلس تفکیکی صادر می کند.صورت مجلس تفکیکی زمینامکان صدور صورت مجلس تفکیکی زمین برای مالک یا مالکان وجود دارد که در این صورت نیازی به صدور پایان کار نیست و فقط نقشه زمین را از شهرداری دریافت می کنند و آن الحاقیه درخواست می شود. پس از صدور صورت مجلس تفکیکی، مالک یا مالکین به نسبت سهم خود نسبت به تنظیم و امضای تقسیم نامه اقدام می کنند و در صورت عدم توافق طرفین، نسبت به صدور صورتمجلس تفکیکی اقدام کردن کاری بیهوده و بیهوده است در این مرحله امکان انتقال سند رسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود خواهد داشت.

مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی

  • 1. گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع، حریم و املاک مجاور مضاف بر گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله نماینده و نقشه بردار ثبت
  • 2. گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک
  • 3. گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی
  • 4. تطبیق و تایید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط توسط رئیس ثبت یا معاون وی و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری
  • 5. محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذی نفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورت مجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی
  • 6. صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری

چه مدارکی برای دریافت صورت مجلس تفکیکی لازم است؟

به جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی مدارک زیر لازم می باشد:
• مدارک هویتی مالک مانند شناسنامه و کارت ملی
• ارائه اسناد مالکیت و گواهی پایان کار به جهت اخذ آن

اگر مالک اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی نکرد راه حل چیست؟

اگر که مالک واحدهای آپارتمان را به فروش گذاشته باشد ولی هنوز اقدامی در جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان نکرده باشد، خریدار می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست الزام به اخذ پایان کار و دادخواست الزام به احذ صورت مجلس تفکیکی مطرح نماید. و حال اگر صورت مجلس تفکیکی اخذ شد ولی مالک سند را به نام خریدار نزد، او میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید.

تفاوت صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه در گرفتن صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی در واقع با اخذ گواهی پایان کار ساختمان از سمت ادارهثبت املاک و اسناد رسمی گرفته میشود.صورت مجلس تفکیکی تنها به تعریف از حدود واحد ها و توصیف مساحت آن ها و شماره گذاری آن ها میپردازد جدا از اینکه به مالکان واحد ها بپردازد.
این بدیهی است که وقتی یک ملک ، به صورت کامل مالکیت آن متعلق به یک نفر میباشد پس از تفکیک نیز تمامی قسمت ها نیز متعلق به همان مالک میباشد.ولی اگر یک ملک به صورت اشاعی باشد و دارای چندین مالک باشد هر یک از آن ها با قدر السهم دو دانگ از شش دانگ و .. به این شکل همه ی واحد ها و تکه های تفکیک شده با قدر السهم گفته شده شده تقسیم میشود.
هیچ یک از مالک ها دارای واحد مستقل و شش دانگ نمیشوند وقتی که سند تقسیم نامه در دفتر خانه به رضایت تمام مالک ها تنظیم بشود.سپس هر مالک به نسبت قدرالسهمی که گفته شد تعدادی از واحد ها را به صورت کامل انتخاب می کند این واحد ها در سندی به تقسیم نامه به ثبت میرسد و به دلیل وجود همین تقسیم نامه سند ها که ثبت شده است هر مالک میتواند سند مالکیت خود را صادر کند

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان

صادر شدن صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شده اند، بعد از اخذ پایان کار شهرداری قابل انجام می باشد. به بیان دیگر پس از پایان یافتن عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صادر شدن پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی، ارائه دفتر اسناد رسمی می کند. سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مورد نظر، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی، اقدام می کند.

صورت مجلس تفکیکی زمین

صادر شدن صورت مجلس تفکیکی زمین، برای مالک یا مالکین امکان پذیر می باشد و در این شرایط نیازی به صدور پایان کار نخواهد بود و تنها نقشه زمین از شهرداری دریافت شده و ضمیمه درخواست خواهد شد. بعد از صادر شدن صورت مجلس تفکیکی، مالک یا مالکین، نسبت به تهیه و امضا تقسیم نامه به نسبت سهم خود اقدام خواهند کرد و اگر که تقسیم نامه مورد توافق دو طرف واقع نشود، صدور صورت مجلس تفکیکی، در حقیقت امری بیهوده بوده است. در این مرحله، امکان انتقال سند رسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود دارد.
اخذ صورت مجلس تفکیکی

کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان

همانطور که برای شما عزیزان بیان شد که منظور از صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چه می باشد و همانطور که گفته شد مرجع صادر کننده آن، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. حال می خواهیم درباره کاربردهای آن صحبت کنیم، که کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، در واقع چه مواردی می باشد. اصلی ترین کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، به شکل زیر است:
• مهم ترین کاربرد صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، در هنگام صدور سند رسمی مالکیت، برای املاک مشاعی یا قطعات تفکیکی آپارتمان است و بدون داشتن آن، این امر، ممکن نمی باشد.
• کاربرد دیگر صورت مجلس تفکیکی، زمانی می باشد که اشخاص، در املاک مشاعی، خواهان تنظیم یک تقسیم نامه را دارند. با در دست داشتن صورت مجلس تفکیکی، این درخواست بسیار آسان تر خواهد بود.
سوالات متداول اخذ صورت مجلس تفکیکی
اگر مالک اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی نکرد راه حل چیست؟
اگر که مالک واحدهای آپارتمان را به فروش گذاشته باشد ولی هنوز اقدامی در جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان نکرده باشد، خریدار می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست الزام به اخذ پایان کار و دادخواست الزام به احذ صورت مجلس تفکیکی مطرح نماید. و حال اگر صورت مجلس تفکیکی اخذ شد ولی مالک سند را به نام خریدار نزد، او میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *