ازدواج مجدد

ازدواج مجدد مرد(چند همسری)

ازدواج مجدد مرد بعد از طلاق

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی ازدواج مجدد با بهترین وکیل خانواده خواهد بود.

اجازه دادگاه در ازدواج مجدد

عواملی همچون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی موجب می‌شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد. بنابراین مرد نمی‌تواند با داشتن زن، بدون اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

شرط ضمن عقد رضایت همسر اول

گاهی در عقدنامه شرط میشود که در صورت ازدواج مجـدد بدون رضایت زوجه، زن از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد. حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند، اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد، لطمه‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

ازدواج مجدد و دفاتر ازدواج

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند. از طرف دیگر عدم ثبت واقعه ازدواج جرم به حساب خواهد آمد و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم می شود.

اقدامات قانونی مرد برای ازدواج مجدد:

فردی که میخواهد ازدواج مجـدد کند بایستی دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم بکند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بی آورد. دادگاه هم با مشخص کردن وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.همچنین دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین دو همسر، به شوهر اجازه ازدواج مجـدد می‌دهد ودر غیر این صورت با درخواست او مخالفت می شود.

ازدواج مجـدد در زمان عده زن اول

در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.

جدایی در ازدواج مجدد

هرگاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تأهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، برای اختیار همسر دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد دارد. بعبارت دیگر اعتبار اجازه ‌نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هرگونه جدایی یا فوت زوجه دوم، شخص برای ازدواج نیاز به اخذ اجازه مجدد از دادگاه مربوطه را دارد. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 کنار گذاشته شده است اما برخی از مواد آن هنوز نسخ نشده است. یکی از این مواد، ماده 16 است. طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر: در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.

جدایی در ازدواج مجدد

هرگاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تأهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، برای اختیار همسر دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد دارد. بعبارت دیگر اعتبار اجازه ‌نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هرگونه جدایی یا فوت زوجه دوم، شخص برای ازدواج نیاز به اخذ اجازه مجدد از دادگاه مربوطه را دارد. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 کنار گذاشته شده است اما برخی از مواد آن هنوز نسخ نشده است. یکی از این مواد، ماده 16 است. طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر:
1. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3. عدم تمکین زن از شوهر
4. ابتلاء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد یا امراض صعب‌ العلاج به نحوی که دوام زناشویی در مخاطره باشد
5. محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر


آیا مهریه زن مطلقه بعد از ازدواج مجدد قطع می‌شود؟

زنی که از همسر خود جدا شده و در حال دریافت مهریه باشد، ازدواج مجدد او هیچ مانعی برای دریافت مهریه ازدواج قبلی بوجود نمی‌آورد. ازدواج مجدد مرد با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن به چه شکل است؟ منوط به اذن همسر آن مرد است و در صورت فقدان این اذن، نکاح غیرنافذ است. توجه داشته باشید که مرد بعد از جدایی دیگر نیازی به اذن همسر سابق خود نخواهد داشت.