دعاوی وصول مطالبات از سوی بانک

راهکار پیگیری وصول مطالبات بانکها
مذاکره، استمهال، مساعدت یا برخورد قانونی چهار راه پیگیری وصول مطالبات بانک ها است. در خصوص بدهی معوق واحدهای اقتصادی رعایت نکات زیر ضروری است:
قطعا دو وظیفه اصلی و اولویت دار بانک یکی تامین مالی شرکت های تولیدی و دوم وصول مطالبات آنها از مشتریان و مدیریت روابط مالی و معاملاتی با تسهیلات گیرندگان است. در انجام این دو وظیفه اصلی، هیئت مدیره هر بانک به منظور جذب سپرده، بررسی پیشنهادات مشتریان و تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به آنها ، تجهیز منابع  و مذاکره و در نهایت پیگیری وصول مطالبات از طریق تعویق ، قانونی، مذاکره، مساعدت مبادرت میکند.
دعاوی وصول مطالبات از سوی بانک
برای تسویه کردن با بانک طرف قراردادشان (تسویه بدهی های معوق مشتریان ) به یکی از سه روش زیر قابل اجرا میابشد:
الف) مشتری باید بدهی خود اعم از اصل و سود را نقداً یا به صورت جدول زمانی توافقی با بانک پرداخت و تسویه کند. درون این مورد ها به طور معمول کل یا قسمتی از جریمه دیرکرد بخشیده می شود
ب) در مواردی که واحد اقتصادی مربوطه دارای توجیه فنی و اقتصادی قابل قبولی باشد یا با اصلاح ساختار با توجیه اقتصادی و فنی قابل قبول پذیرفته شود و نوید ارزیابی بنگاه، تولید کالا و خدمات و درآمد قابل قبول و قابل اتکا را برای آن بدهد. و به  بانک و هیئت مدیره بانک این اطمینان را بدهید که در صورت مساعدت، شرکت می تواند کمک هزینه جدید( مساعدت جدید) و بدهی های معوق را بازپرداخت کند و توانایی  پرداخت اعتبار جدید بر بدهی شرکت مربوطه تحمیل نخواهد شد. هیئت مدیره بانک می تواند با مشتری مربوطه توافقات لازم را انجام دهد
ج) در مواردی که هیچ یک از تسهیلات دوگانه فوق موجود نباشد، نسبت به اخذ اسناد و مدارک و وصول مطالبات از طریق مراجع قضایی اقدام قانونی و قضایی خواهد شد. دلیل های عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها در گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس با تمرکز بر موضوع وثیقه و ضمانت بررسی کرد و در این زمینه راهکار ارائه کرد.مطالعات تخصصی نشان می دهد که:
1- به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع مدارک متقاضیان تسهیلات نیز باعث عدم ارزیابی دقیق مدارک و وثایق شده است.
2- ارتباط نداشتن شعبه های  بانکی و به طور جامع  بانک ها با هم درباره ی اطلاع های وثیقه مشتریان باعث شده است که با ایجاد دارایی توسط مشتری ثابت از سایر بانک ها تسهیلات از بانک اول با وثیقه ملکی دریافت کند و سایر تسهیلات را به صورت سفته و قراردادهای لازم دریافت کند.
3. در بعضی از مورد ها بانک توسط بدهکاران تهدید می شود که چنانچه فشار به بدهکار و اجرای وثیقه بانک وارد شود اعلام ورشکستگی می کند. بانک ها باید برای جلوگیری از این مشکل، مذاکره کنند و شرایط بدهی را بپذیرند.
4- مثل قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی ویا قانون ممنوعیت اخذ وثیقه بانک ها مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و یا  … بعضی از قانون ها زمینه هایی را برای افزایش اجاره بها و عدم صدور مطالبات بانکی فراهم کرده است.
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297