سند مالکیت المثنی

اخذ سند مالکیت المثنی

چنانچه علت  گم شدن یا مفقود شدن سند مالکیت، دریافت مالک سند مالکیت المثنی بخواهد، ابتدا میبایست شیوه گم شدن یا مفقود شدن سند مالکیت را کتباً به اداره ثبت اطلاع و سپس گواهی (نمونه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ شده و دو برگه جهت تهیه و تکمیل در اختیار متقاضی قرار می گیرد.) بر اساس شهادت و اطلاعات حداقل سه نفر که هویت و امضای آنها توسط یکی از شهود فوق الذکر تصدیق شده باشد، هویت و امضا ذکر شده در صورتی که مالک از نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی دریافت کرده باشد باید آن را به اظهارنامه خود پیوست کند. اداره ثبت پس از اعلام مالک، موضوع را به دفاتر اسناد رسمی اعلام و در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی میکنند یا روزنامه های محل درج آگهی ثبتی در صورتی که حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی در صورت عدم وصول و یا عدم اعتراض به اصل سند مالکیت یا معامله، اداره ثبت سند مالکیت المثنی صادر می کند.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما اخذ سند مالکیت المثنی خواهد بود همچنین آماده مشاوره به شما دردعاوی ثبتی خواهیم بود.

در مورد های ذیل سند مالکیت المثنی صادر می شود:

1- در صورت مفقود شدن سند مالکیت
2- چنانچه سند مالکیت نزد شخص دیگر بوده و استرداد آن حتی با  صادر شدن حکم دادگاه و اجرائیه امکان نداشته باشد.
3در حالت از بین رفتن کلی سند یا جزئی آن مالکیت
4- اگر قسمتی از سند مالکیت بر اثر ریختن مرکب یا سوختگی یا پارگی یا جهات دیگر مفقود یا غیرقابل استفاده باشد.
اخذ سند مالکیت المثنی چنانچه در  پیش شخص دیگر  بوده و استرداد آن حتی با حکم قضایی و اجرائیه امکان پذیر نبوده باشد.
در مورد هایی که سند مالکیت پیش شخص ثالث است و دادگاه حکم به بازگشت آن را داده و استرداد سند با صادر شدن اجرائیه ممکن نیست، مالک می تواند با اخذ گواهی نسبت به درخواست سند مالکیت اقدام نماید. از دادگاه صادرکننده قرار گواهی اخذ کرده و آن را تسلیم به اداره ثبت مربوطه نماید و خواستار صادر شدن سند مالکیت المثنی شود. در این صورت نیازی به ارائه برگه شهادت و انتشار آگهی عدم وجود سند نیست اداره ثبت باید طبق مقررات قانونی مطابق گواهی دادگاه المثنی صادر کند.
اخذ سند مالکیت المثنی به دلیل ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی یا موارد دیگر به طوری که بخشی از سند مفقود یا غیرقابل استفاده باشد.
چنانچه علت سوختگی یا ریخته شدن مرکب یا پارگی یا جهات دیگر بخشی از سند مالکیت  گم یا مفقود یا غیرقابل استفاده شود، اداره ثبت با انجام مرحله های تعیین شده در این ماده، سند مالکیت المثنی صادر و سند مالکیت ناقص را باطل می کند. و آن پرونده آرشیو در بایگانی میشود ./ماده 120 آیین نامه اجرایی قانون ثبت و تبصره های 1 و 2 و 5 ماده
سند مالکیت المثنی