دعاوی سرمایه گذاری خارجی

کاربرد دعاوی سرمايه گذاری خارجی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین سرمایه گذاری خارجی خود را برای رفع نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و حمایت از ورود و خروج سرمایه اصلاح کرده اند. در این قانون ها علاوه بر  حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی و برقراری تضمین ها ، سیاست نسبتا آزاد سرمایه گذاری گرفته شد و از مانع های سرمایه گذاری کاسته شد. بستن قرارداد چند وجهی و دوجانبه میان این کشورها با کشورهای رشد یافته (صاحبان سرمایه) سرعت بیشتری به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها بخشید،
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی سرمایه گذاری خارجی آماده مشاوره به شما در ضمینه تجارت بین الملل است .
دعاوی سرمایه گذاری خارجی

تاريخچه دعاوی سرمايه گذاری خارجی

حضور شرکت های چند ملیتی و دست اندازی آنها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و همچنین دخالت آنها در امور داخلی این کشورها باعث گردید که کشورهای در حال رشد بدبين به سرمایه گذاری خارجی شوند. تجارب تلخ این کشورها از استعمار به این بدبینی ها دامن می زد. از دیدگاه آنها شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری خارجی شیوه نوینی از استعمار کهنه بود که در صدد به یغما بردن منابع طبیعی، دخالت در امور سیاسی و ایجاد وابستگی اقتصادی بوده است.
در نتیجه این تفکر، دهه 1970 شاهد مصادره و ملی شدن سرمایه گذاری خارجی و محدودیت فعالیت شرکت های خارجی به ویژه شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه بود. برخی از کشورها با ملی کردن و مصادره سرمایه های شرکت های خارجی، به طور کلی سرمایه گذاری خارجی و فعالیت شرکت های خارجی در کشورهای خود را ممنوع کردند. برخی دیگر فعالیت شرکت های خارجی و سرمایه گذاری خارجی را تنها در برخی از بخش های اقتصادی مجاز و در سایر بخش ها ممنوع کردند. بعضی از این کشورها در خصوص تشکیل شرکت های خارجی یا فعالیت شعب و یا نمایندگی های آنها محدودیت هایی را اعمال نمودند.
از دهه 1980 به سرمایه گذاری خارجی و جذب آن توجه کشورهای در حال رشد واقع شد. این چرخش به طور عمده از زیاد شدن نیروی چانه زنی کشورهای در حال رشد ، احتیاج کشورهای مزبور به سرمایه خارجی، تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیاز این کشورها به جذب تکنولوژی و دانش فنی، شبکه های در هم تنیده، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است.
به نحوی که در چند دهه گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از۵۳/۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ و به ۱/۸ هزار میلیارد در سال ۲۰۱۷ منجر شده است. در اینجا با تأکید بر مقررات ایران ابتدا در گفتار اول مفهوم سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذار بیان می شود. سپس محدودیت های ورود سرمایه خارج میر بررسی قرار می گیرد. در توضیح بعدی ، حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ورود سرمایه بیان می گردد. در نهایت به اختصار حمایت ها و تشویق ها در مناطق ازاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297