شرایط عمومی و خصوصی پیمانکاری

شرایط عمومی و خصوصی پیمان
آنچه خواهید خواند :
ابتدا یه تعریفی از پیمان داشته باشیم: پیمان در تعریفی ساده موافقتنامه ای می باشد که دوطرف یعنی کارفرما و پیمان کار توافق می کنند که پیمانکار یک پروژه و یا فعالیتی را به انجام برساند و حتی محصولی را خرید و فروش کند.این قرارداد که بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود ، در آن انتظارات کارفرما ، شخصات کار ، محدوده زمانی به انجام رسیدن کار، و دستمزد پیمان کار ذکر می شود.

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان شرایطی هستند که بر تمامیقرارداد های پیمان کاری حاکم می باشند.دو طرف قرارداد پیمان کاری می بایست همه شرایط را بپذیرند و بر خلاف آن توافق نکنند. با این حال که قرارداد های پیمان کاری بزرگ بسیار پیچیده می باشند پیش بینی کردن همه حالت ها و شرایطی که احتمال رخ دادن آن ها وجود دارد برای هر دو طرف مشکل می باشد در نتیجه این شرایط از پیش در موافقتنامه پیمان معین شده است. به طور مثال اگر کارفرما از دریافت دستگاهی که سفارش ساخت آن را به پیمانکار دارده بود سر باز زند و پیمانکار هزینه های اضافی در جهت نگهداری آن متحمل شود ، در این حالت شرایط عمومی پیمان به کمک پیمانکار می آیند و طبق آن کارفرما موظف به تحویل گرفتن دستگاه و پرداخت خسارت ها ی پیمانکار است. گروه حقوقی رضاعبدالمحمد همراه شما در دعاوی پیمانکاری با بهترین وکیل پیمانکاری خواهد بود همچنین اماده مشاورهبه شما در ضمینه شرایط عمومی خصوصی پیمان خواهیم بود. درواقع شرایط خصوصی پیمان مخالف شرایط عمومی پیمان هستند و در سند و قوانین خاصی معین نشده اند و بر اساس موضوع قرارداد پیمانه کاری یا پروژه و کاری که پیمانکار متعهد به آنجان دادم آن است گوناگون می باشد.این شرایط را بر خلاف شرایط عمومی خود دو طرف قرارداد در جهت تکمیل شرایط عمومی پیمان معین میکنند.این شرایط نباید برعکس شرایط عمومی و نقض کننده آن باشد و می بایستی تنها تکمیل کننده باشد،به طور مثال چگونگی و مکان تحویل محصولی اگر در قرارداد ذکر نشده باشد خود دو طرف میتوانند آن را بین خود تعیین کنند.چون شرایط عمومی از نوع دستوری و امری می باشد اهمیت بسیار بیشتری نسبت به شرایط خصوصی دارد و در زمانی که در قرارداد ابهامی به وجود بی آید شرایط عمومی پیمان اجرا خواهند شد.

آیا شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی و قراردادهای پیمانکاری خصوصی متفاوت هستند؟

حالا که با شرایط خصوصی و عمومی پیمان آشنا شدید به تفاوت آنها بپردازیم. قراردادهای پیمانکاری دولتی قراردادهایی می باشند که یک طرف آن نهادهای وابسته به دولت هستند در صورتی که قراردادهای خصوصی بین دو طرف خصوصی ( افرادی که مستقل از نهادهای دولتی کار میکنند) منعقد میشوند.
چ آنجا که یک طرف قراردادهای پیمانکاری دولتی، دولت هست و این قراردادها در جهت منفعت عمومی منعقد می‌شوند پس نقش شرایط عمومی پیمان در این قراردادها پررنگتر خواهد بود و از دخالت افراد تا حد امکان جلوگیری می‌شود؛ در مقابل در قراردادهای پیمانکاری خصوصی از آنجا که بیشتر رابطهای خصوصی و میان دو طرف غیر دولتی میباشد بیشتر به اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد احترام گذاشته میشود و حتی دو طرف میتوانند شرایط عمومی پیمان را تا حد زیادی تغییر دهند و شرایط حاکم بر رابطه خود را تا حد زیادی تعیین کنند.به عنوان مثال در قراردادهای پیمانکاری به طور کلی پیمانکار ملزم است که تعهد موضوع قرارداد را خود به شخصه انجام دهد اما در قراردادهای پیمانکاری خصوصی، پیمانکار میتواند با رضایت کارفرما انجام کار را به پیمانکار دیگری واگذار کند اما در قراردادهای پیمانکاری دولتی این امکان وجود نخواهد داشت و لزوما پیمانکار موظف می باشد خود تعهد خود را به پایان برساند.  کارفرما:
در این قراردادها کارفرما به شخصی اطلاق می شود که به امضای قرارداد پیمان می پردازد. در حقیقت وی انجام عملیات موضوع پیمان را در کنار تمامی مدارک و اسناد لازم پیمان به طرف پیمانکار واگذار خواهد کرد. هر نماینده قانونی و جانشین قانونی کارفرما نیز در حکم شخص کارفرما می باشد.
 پیمانکار:
طرف دیگری که به امضای قرارداد می پردازد پیمانکار عنوان می شود و می تواند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. وی موضوع پیمان را بر طبق مدارک و اسناد پیمان بر عهده می گیرد. هر جانشین یا نماینده قانونی پیمانکار نیز حکم خود پیمانکار را دارا می باشد.
 مدیر طرح:
به فرد حقوقی که با نیت مدیریت اجرای پروژه با اختیارات معین در مدارک و اسناد پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار تعیین می شود، مدیر طرح اطلاق می شود.
 مهندس مشاور یا مهندس ناظر:
مهندس ناظر یا مهندس مشاور می تواند فرد حقوقی یا حقیقی باشد که با اختیارات تعیین شده برای نظارت بر درستی انجام پروژه به پیمانکار معرفی می شود. شرایط عمومی پیمان جزو آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر می باشد و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق دو طرف قرارداد و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض کند و یا با آنها در تعارض باشد.اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از دو طرف می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

حفاظت تاسيسات زيربنايي و تغيير وضع آنها

پيمانكاربايدعمليات موضوع پيمان رابنحوي اجراكندكه به تاسيسات زيربنايي موجوددركارگاه،مانندخطوط آب برق،گاز،مخابرات وماننداينها،آسيبي واردنشود.هرگاه دراثرعمل پيمانكار،به تاسيسات يادشده صدماتي واردشود، پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم وبرقراري مجددآنها رابپردازد.هرگاه پيمانكارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوري به عمل نياورد،كارفرمامي تواندبه هرطريق كه مصلحت بداند،براي رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزينه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساب بدهي پيمانكارمنظوركند و پيمانكار،ازاين بابت،حق هيچگونه اعتراضي ندارد.درصورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني دراسناد ومدارك پيمان مشخص نشده باشد،پيمانكار بايد باتوجه به برنامه زماني اجراي كار،تعيين وضعيت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام كند و پس ازاعلام نظرمهندس مشاور،براي عمليات حفاري اقدام نمايد.بدين ترتيب، مسئوليت پيمانكاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزينه هاي پيشگفته درمورد تاسيسات زيرزميني،منوط به آن است كه نوع،محل يامسيرتاسيسات مزبوربه اطلاع پيمانكار رسيده يادراسنادومدارك پيمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان،تغييروضع تاسيسات يادشده راايجاب كند،پيمانكاربه كارفرمااطلاع مي دهدتاسازمانهاي ذيربط،براي تغييروضع آنهااقدام كنند.هزينه هاي مربوط به عمليات يادشده،به عهده كارفرماست. راه های ارتباطی جهت شرایط عمومی و خصوصی پیمان ⇐09121574297
⇐09121574297
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =