اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت

در صورتی که شخص مدعی وجود حق ارتفاق برای خود در ملک موضوع تقاضای ثبت باشد و یا نسبت به حقوق ارتفاقی اعلام شده توسط سایرین در ملک خود معترض باشد می‌تواند ظرف مهلت مقرر در قانون مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام نماید.
برخلاف نظر اعتراض بر تحدید حدود اعتراض به حدود ارتفاق از سوی غیر مجاور نیز پذیرفته شده و قابل رسیدگی است.

” مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت”

معترض مکلف است اعتراض خود را در مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صدور مجلس تحدید حدود اعلام نماید. در مورد اعتراض هایی که خارج از مهلت قانونی تقدیم می‌شود و در جلسه را اداره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
“مرجع صالح جهت رسیدگی جهت تقدیم اعتراض بر حقوق ارتفاقی ” اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی باید در اداره ثبت در آگهی معین شده است تقدیم کند. “اعتراض به حقوق ارتفاقی به وسیله دادخواست”  معترض می تواند در مهلت ۳۰ روزه رسیدگی به اعتراض خود نسبت به حقوق ارتفاقی درست موضوع تقاضای ثبت را با تقدیم دادخواست از مرجع صالح تقاضا نماید.

“اعتراض به حقوق ارتفاقی به وسیله گواهی نامه جریان دعوا”

 اگر به این متقاضی ثبت و شخص معترض پیش از انتشار آگهی نوبتی در مورد حقوق ارتفاقی مورد اختلاف دعوای مطرح شده و در جریان رسیدگی باشد ارائه گواهینامه جریان دعوا کفایت می نماید و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ضروری نمی باشد.