آنچه خواهید خواند :

فروش مال غیر اعم از منافع و مالکیت

فروش مال غیر چیست؟

مالکیت بر اموال حقی اختصاصی برای مالک مال است که یکی از آثار این مالکیت حق نقل و انتقال آن می باشد.مثال برای انتقال مال غیر و فروش مال غیربرای مثال محمد پدر یک خانواده است که فرزند پسرش علی، نسبت به هدیه دادن ماشین محمد به خواهر زاده اش بدون علم و اطلاع و کسب اجازه از محمد اقدام می کند که در این صورت علی اقدامی فاقد نمایندگی و در چارچوب انتقال مال غیر انجام داده است که مستقیماً از این بابت نفعی نصیبش نشده است اما اگر علی همین خودرو را در قالب قرارداد بیع به حسین به فروش برساند و ثمن معامله را نیز بگیرد، چون نفع بردن در آن محرز است پس باید آن را فروش مال غیر بدانیم هر چند که نتیجه اش انتقال مادی مال نباشد.

بیشتر بخوانید : وکیل شهرداری

با این توضیح بایست این دو اصطلاح انتقال مال غیر و فروش مال غیر را در دو مؤلفه حقوقی و کیفری قرار داد.ماهیت حقوقی انتقال و فروش مال غیر بُعد حقوقی انتقال یا فروش مال غیر در معامله فضولی متجلی می گردد. در واقع در معامله فضولی نسبت به اموال دیگران که از طریق انتقال یا فروش مال غیر انجام می شود، عنصر نمایندگی قانونی، قراردادی و قضایی وجود ندارد و شخص معامله کننده (فضول) با ادعای داشتن نیابت یا نمایندگی یا با آگاهی خریدار نسبت به معامله بر روی مال دیگری، اقدام می کند.

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد؛ وکیل متخصص درامور ملکی همراه شما در دعاوی فروش مال غیر اعم از منافع و مالکیت خواهد بود


وجود یا فقدان عنصر نفع بردن در آن.انتقال مال غیر به مانند فروش مال غیر ماهیت کیفریدارد؟ بله و قانونی تحت عنوان قانون راجع به انتقال مال غیر نیز وجود دارد.جرم انتقال مال غیر حتماً باید مالکیت مال منتقل شود؟ خیر برای تحقق جرم انتقال صرفا موجب تحقق جرم نیست بلکه انتقال منافع آن را شامل می شود. گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در تمامی ضمینه های ملکی و فروش مال غیر اعم از منافع و مالکیت با بهترین وکیل ملکی خواهد بود پس عنصر اصلی انتقال و فروش مال غیر در کالبد معامله فضولی، نداشتن نمایندگی قراردادی، قانونی و قضایی است و آگاهی مالک از این معامله تأثیری در صحت یا بطلان معامله آن ندارد بلکه مالک بایست به طور صریح یا ضمنی رضایت یا رد خود را اعلام کند.

بیشتر بخوانید : الزام به تنظيم سند رسمی ملک

در ساختمانی چهار طبقه، مالک طبقه دوم با اطلاع از اینکه مالک طبقه اول خارج از کشور زندگی می کند، و ایشان را به عنوان امین خود در حفظ و نگهداری از ملکش قرار داده، اقدام به اجاره دادن آن ملک می کند که علاوه بر آنکه مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، مصداق انتقال منافع مال غیر نیز می باشد که در آن مدت مالک می تواند از معامل فضولی یا مستأجر اجرت المثلایام تصرف غاصبانه را مطالبه کند.

در مثال بالا بُعد کیفری آن نیز مشهود است و نبایست این تصور ایجاد شود که مالک با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دیگر نمی تواند شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کند بلکه بحث کیفری امری مجزا و از جمله حقوق مالک است و بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز امری حقوقی و نیازمند طرح دعوا در دادگاه عمومی-حقوقی می باشد و این تصور ایجاد نشود که با طرح شکایت، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل می دهد که البته درخواست مطالبه ضرر و زیان تا پیش از ختم دادرسی در دادگاه کیفری نیز قابل تصور است و تشریح آن محوریتی با موضوع این نوشتار ندارد.

بیشتر بخوانید : وکیل پیمانکاری

انتقال و فروش مال غیر که در کالبد حقوقی، آن را به عنوان معامله فضولی می شناسند، مورد بررسی قرار گرفت اما در مثال بالا دیدیم که انتقال مال غیر نیز با کسب منفعت همراه بود و برای تحقق آن ضرورتی وجود ندارد که منتقل کننده فضولی نفعی نبرد بلکه عنصر نفع بردن ماهیت فرعی دارد و تأثیر در تحقق فضولی بودن یا بزهکارانه بودن فعل ندارد که ماهیت مجرمانه آن را در ادامه مورد مداقه قرار می دهیم.

ماهیت کیفری انتقال و فروش مال غیر در بحث حقوقی انتقال یا فروش مال غیر قانونگذار این اختیار را برای مالک ایجاد کرده است که پس از اطلاع از چنین معامله نسبت به رد آن یا تنفید آن اقدام کند و در صورتی که نسبت به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و یا طرح دعوای خلع ید یا رفع تصرف عدوانی اقدام کند، در واقع به معنای رد معامله مزبور می باشد و اگر از شخصی که بدون داشتن نمایندگی اقدام به فروش یا انتقال منافع مال کرده درخواست پرداخت ثمن معامله یا اجاره بها یا ودیعه قرارداد را کند، در واقع گام در تنفیذ آن معامله با آگاهی برداشته است.

اما ممکن است پس از آگاهی از انتقال یا فروش مالش، با طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر، شخص فاقد نمایندگی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد که این امر خود نیز به معنای رد آن معامله است. عنوان مجرمانه این جرم، انتقال مال غیر است که شامل فروش مال غیر نیز می شود و در تعریف قانونی از آن که در قانون راجع به انتقال مال غیر آمده است بیان می کند، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند”.

بیشتر بخوانید : وکیل ملکی

تفاوت فروش مال غیر اعم از منافع با انتقال مال غیر اعم چیست؟

همانطور در ابتدای سخن آورده شد، یکی از تفاوت های اصلی میان انتقال مال غیر و فروش مال غیر، عدم ضرورت نفع بردن مرتکب یا فاعل این عمل یا جرم است. مطابق با تعریف قانونی از جرم انتقال مال غیر، صرفاً شرط آگاهی نسبت به مال غیر بودن و فقدان مجوز قانونی اعم از نمایندگی یا اجازه از طرف مالک را برای تحقق این جرم لحاظ کرده است اما این تفسیر نبایست پر رنگ شود که اگر منتقل کننده مال غیر نفعی برد، آن را دیگر انتقال مال غیر ندانیم بلکه در اینجا مرز انتقال مال غیر و فروش مال غیر با هم همپوشانی شده و به اصطلاح رویه قضایی آن را فروش مال غیر می خوانند که البته هیچ نص قانونی در این خصوص وجود ندارد و با آن معیار اصلی در تعیین تفاوت این دو اصطلاح حقوقی می توان این مرزبندی را مشخص کرد • علم و آگاهی به منظور اینکه که مجرم (انتقال‌دهنده مال) هنگام ارتکاب عمل فروش میبایست با اگاهی و با علم به اینکه مالکیت مال و یا منفعت مورد معامله را ندارد معامله را انجام دهد .

قصد وسوء نیت

مضاف بر آگاهی مجرم به انجام عمل و مالکیت غیر میبایست این عمل را با سوء نیت مجرمانه و قصد دریافت منفعت برای خودش و یا شخص مورد نظر خودش (غیر از مالک) مرتکب شده باشد و چنانچه مال را برای او به سود مالک بفروش برساند و منافع آن را به مالک منتقل کند این جرم تحقق پیدا نمیکند .

بیشتر بخوانید : وکیل سرقفلی

قابلیت انتقال مال

منظور از این مورد این است که در برخی موارد یک شی ارزش مالی دارد اما قابل داد و ستد را نمیباشد و چنانچه ارزش مالی دارد به دلیل انکه از نظر قانونی و شرعی مشمول حمایت نخواهد شد ، از این رو فروش آن نیز در زمره وقوع جرم محسوب نمیشود برای مثال فروش شراب غیر تحت حمایت قانون گذار قرار نمیگیرد .

مزایای پیگیری دعوای انتقال مال غیر به وسیله وکیل دادگستری

با دقت به پیچیدگی و قوانین پرشمار و همینطور تغییر قانون در در زمان های مختلف و دانش وکیل دادگستری افراد در هر سوی این دعاوی که قرار بگیرند حتما برای پیشروی موفقیت آمیز دعاوی کیفری و همچنین جلوگیری از مراجعه مکرر به مراجع قضایی و همینطور طولانی و فرسایشی بودن این دسته از دعاوی پیشنهاد میکنیم که پیش از طرح شکایت در مرحله اول رسیدگی و یا همزمان با رسیدگی به وکیل مال غیر مجرب مراجعه بفرمایید تا لایحه دفاعیه جرم فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر را منطبق بر قوانین و به سود موکل خود تنظیم کند .

بیشتر بخوانید : پایان کار شهرداری

کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم فروش مال غیر را دارد ؟

جرائم کیفری و غیر کیفری ، دارای آیین دادرسی خاص خودشان هستند و قواعد جامعی بر آن ها حکم میکند . اما گاهی در بعضی موارد استثنائاتی هم صدق میکند که ضرروت تعیین آیین دادرسی را معلوم میسازد .
قابل ذکر است که در رابطه با مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی مذکوربگوییم : در زمینه جرائم کیفری ، حکم بر صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم میباشد. در معاملات غیر قانونی ، محل انجام معامله و انتقال مال به انتقال گیرنده ، همان محل وقوع جرم محسوب شده و میبایست دادگاه قضایی و دادگاه کیفری همان محل را صالح به رسیدگی بدانیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =