دخالت غیرمجاز در اموال مصادره شده

جرم دخالت غیرمجاز در اموال مصادره شده چیست؟ توقیف مال به این معناست که شخص اختیار تصرف یا توقیف مال ونیز صلاحیت آن را داشته باشد و اجازه استفاده یا تصرف به مالک یا متصرف مال را ندهد. داشتن حقوق توقیف زمانی اتفاق می افتد که شخصی از دادن حقوق یا بدهی خود به دیگری امتناع کند. و شخص از دادگاه تقاضای توقیف مال را خواهد کرد. توقیف کردن اموال به طور کلی به 2 شکل انجام می پذیرد که عبارت است از: توقیف تامینی یا توقیف اجرایی که اختلاف آن دو زمان درخواست متقاضی می باشد. توقیف تامینی همانطور که از نامش پیداست، توقیف و تصرفی است که برای حفظ اموال در برابر خطر انتقال به دیگری و غیره صورت می گیرد و اجرایی (توقیف اجرایی ) معمولا بعد از پایان مهلت اجرای حکم دادگاه یعنی پایان مهلت ده روزه اجراییه انجام می شود متقاضی از دادگاه تقاضای توقیف اموال بدهکار را خواهد کرد اما این امکان وجود دارد که فرد پس از توقیف مال را به دیگری بفروشد. در واقع فروش اموال مصادره شده غیرقانونی بوده و فرد مرتکب جرم جرم شده و مجرم به حساب می آید و جرم وی قابل مجازات است. چنانچه با آگاهی در اشیا و اموالی که توسط مراجع ذیصلاح تصرف شده است مرتکب جرم شود و بدون اجازه دخالت یا تصرف کند که خلاف توقیف باشد و حتی در صورت دخالت یا تصرف مالک اموال باشد. موضوع جرم، اشیا و اموالی است که توقیف شده باشد. اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول و اشیای مشابه همچنین به قرینه ذکر اموال در کنارش اعم از مشمول مالیات یا غیر. اموال باید توسط مقامات ذیصلاح مصادره شود. دوم، تصرف بدون اجازه; ثالثاً: تصرف خلاف توقیف است، اما اگر خلاف نباشد، اگر چه بدون اجازه باشد نیز، جرم نیست. مجازات دخالت غیرمجاز در اموال مصادره شده چیست؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی هرکس بدون اذن مراجع ذیصلاح در مال یا اموالی که توقیف شده عمداً دخالت یا تصرف کند که مغایر با توقیف است و در صورت دخالت یا تصرف به مجازات محکوم می شود از 3 ماه حبس تا 1 سال. آیا جرم دخالت غیرمجاز در مال توقیف شده قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟ با توجه به مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی از آنجایی که ذکری از جرم قابل گذشت نشده است، این جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود و در جرایم غیرقابل گذشت برای حفظ نظم عمومی، شاکی شکایت یا عفو کند در آغاز تعقیب ،و پیگرد قانونی قرار گرفتن و محاکمه و اجرای حکم اثری نخواهد داشت. رسیدگی به جرم دخالت غیرمجاز در اموال مصادره شده در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه کیفری دو مکان اتفاق جرم صلاحیت رسیدگی را دارند.