اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به تحدید حدود چیست ؟

در وهله اول بهتر است به تعریف تحدید حدود بپردازیم. تحدید حدود به معنای تعیین حدود ملک یا املاک معین است.

 

تعریف اعتراض حدود

اعتراض حدود جزو دعاوی ثبتی است که قبل از مرحله ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید : وکیل ثبت برند تهران

دعوای اعتراض به تحدید

متعرض نسبت به تقاضای ثبت ملک اعتراض ندارد بلکه اعتراض او ناظر بر این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جز ملک متقاضی ثبتی محسوب گردیده به عبارت دیگر با تعیین حدود به حقوق وی تجاوز شده است که می تواند دادگاه تقاضای اعتراض به تحدید حدود را به نماید .

 

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد متخصص در امور ثبتی همواره در تمامی دعاوی مربوط به اعتراض به تحدید حدود همراه شما خواهد بود.

 

انواع اعتراض به تحدید حدود

1-  اعتراض به ثبت ملک

2-   اعتراض به حدود ملک 

3-  اعتراض به حقوق ارتفاقی املاک.

بیشتر بخوانید : وکیل پیمانکاری

تحدید حدود به معنای مشخص کردن حدود ملک یا املاک مشخص می باشد. اعتراض به حدود به معنای اعتراض به حدود جز دعاوی ثبتی می باشد که طبق قانون ثبت رسیدگی می شود. اعتراض به تحدید حدود یعنی اعتراض کننده نسبت به ثبت ملک اعتراضی ندارد. در واقع اعتراض نسبت به این که قسمتی از ملک او جز ملک دیگر ثبت شده است و حقوق او ضایع شده است پس از دادگاه تقاضای اعتراض به حدود را دارد.

مدارک مورد نیاز اسناد و امور ثبتی جهت طرح دعوای اعتراض به تحدید حدود

 • سند مالکیت (اختیاری)
 • تصویر مصدق صورتجلسه تحدید حدود که به وسیله اداره ثبت تنظیم گردیده است (اختیاری).
 • تصویر مصدق مدارک مبنی بر باطل بودن عملیات تحدید حدود (اختیاری).
 • همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

بیشتر بخوانید : وکیل پیمانکاری تهران

چه کسانی حق اعتراض به تحدید حدود را دارند؟

 • افرادی که اطراف ملک معترض کننده ملکی دارند فقط در حدی حق اعتراض دارند که در آن مجاورت شده است.
 • کسی که متقاضی ثبت ملک می باشد.
 • اداره اوقاف

طبق قانون تا ۳۰ روز از تاریخ صدور جلسه مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشد می توان اعتراض نمود و اگر خود متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشد، تحدید حدود بر اساس نظرات اطرافیان به عمل می‌آید. اگر در این مورد اعتراض داشته باشد تا ۳۰ روز می تواند اقدام به این اعتراض کند.

 

بیشتر بخوانید : کمیسیون ماده 12 [قانون زمین شهری]

 

اعتراض به تحدید حدود خارج از مهلت

طبق قانون اگر کسی نسبت به تحدید حدود ملک همسایه که به ملک وی تجاوز شده اعتراض دارد سی روز مهلت دارد تا اعتراض خود را ثبت کنند. اگر خارج از مهلت مقرر اقدام به ثبت اعتراض کند، رئیس اداره ثبت خارج از نوبت بودن اعتراض را زیر دادخواست اعتراض می نویسد. از قاضی دادگاه بدوی محل می‌خواهد تا برای بررسی مسئله به ارائه ثبت تشریف بیاورد. قاضی دادگاه نظر خود را مبنی بر وارد بودن یا خارج بودن اعتراض در مهلت قانونی بیان کرده و اگر نظر وی با نظر اداره ثبت یکی باشد پرونده بایگانی می شود اما اگر خارج از مهلت قانونی نداند، دادخواست اعتراض را به دادگاه ارسال کرده تا به اعتراض وی رسیدگی شود. بعد از صدور حکم نهایی طرف دادگاه صالح پرونده بسته می شود.

بیشتر بخوانید : وکیل سرقفلی تضمینی

اعتراض غیر مجاور به تحدید حدود

گاهی ممکن است از همسایه غیر مجاور به تحدید حدود اعتراض کنند. طبق تبصره ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دعاوی اعتراض در مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است، هرگاه  اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید، هم چنین در صورت دعوا به موجب سند رسمی و یا عدم اخذ سند مالکیت طرف معترض یا حدودی که رد صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است، دادگاه در جلسه اداره فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد. این مورد فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
 اگر اعتراض معترض طبق قانون بی مورد باشد، واحد ثبتی مربوطه بی اثر بودن اعتراض را به معترض اطلاع رسانی می کند. ایشان می تواند در مهلت ده روز نسبت به رئیس صادره به هیئت نظاره شکایت کند.

 

آگهی تحدید حدود چیست ؟

آگهی تحدید و تعیین حدود آگهی‌های رسمی‌ هستند که توسط اداره های ثبت دارای صلاحیت منتشر می گردند. نیت از انتشار این آگهی‌ها آگاه سازی مردم از تقاضای یک یا چند نفر برای تعیین حدود یک ملک مشخص می باشد. با توجه به این مورد اگر فردی به این عمل اعتراضی داشت، توانایی ارائه دادخواست خود را در مدت زمان قانونی معین شده دارد.

بیشتر بخوانید : هزینه وکیل سرقفلی

انتشار آگهی تحدید حدود

در یکسری موارد هم احتمال دارد فرد متقاضی درخواست تحدید اختصاصی یک ملک را داشته باشد. در این شرایط فرد لازم است هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کند. بعد از پرداخت هزینه های مربوطه و ثبت شدن تقاضا، روند اداری پیگیری این درخواست آغاز خواهد شد. اداره ثبت پیش نویس آگهی تحدید را تهیه و زمان آن را به متقاضی اعلام خواهد کرد. متقاضی هم لازم است در مدت معین شده به اداره ثبت مشخص شده مراجعه کند. بعد از صورت گرفتن این مراحل، نقشه بردار به همراه نماینده ثبت در محل حاضر شده و حدود ملک را تعیین خواهند کرد.

بیشتر بخوانید : وکیل ملکی تهران

اختلافات اعتراض به تحدید حدود

 در واقع فرد به درخواست ثبت ملک معترض نمی باشد، بلکه اعتراض اصلی او به این دلیل است که در جریان تحدید حدود بخشی از ملک او جزء ملک فرد متقاضی ثبت شده است و به معنی دیگر حدود معین شده به حقوق این فرد تجاوز شده است.

اما در دعاوی اعتراض به ثبت، اعتراض به کل موارد ثبت شده می باشد.

طبق بند ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک، متقاضی ثبت، حق اعتراض به حدود را دارا می باشند. در نتیجه فرد مجاور تنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می ‌تواند اعتراض کند نه نسبت به حدودی که با آن ها در مجاورت نیست، زیرا ذی نفع حساب نمی‌شود و همچنین فرد تقاضاکننده ثبت در موقع تحدید اگر خودش یا وکیل او حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد ،این فرد توانایی اعتراض نسبت به آن را دارا می باشد.

در موارد خواسته شده این دادخواست، اداره ثبت رسمی و در بقیه موارد که از سوی فردی به ازغیر درخواست کننده ثبت به عمل می‌ آید متقاضی ثبت هم می‌باشد.

بیشتر بخوانید : وکیل شهرداری

سوالات مربوط به اعتراض به تحدید حدود

چه مراجعی به اعتراض به تحدید حدود رسیدگی می کند؟

در اعتراض به حدود ابتدا باید درخواست مربوطه را به اداره ثبت تقدیم کند و ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست به دادگاه برود و گواهی آن را به ثبت ارجاع دهد. مراحل اعتراض به حدود مثل اعتراض به اصل ملک می باشد و این دادخواست طبق رعایت قانونی رسیدگی می شود و جزء دعاوی مالی محسوب می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آیین نامه دادرسی مدنی به عمل آید.

اگر شخص مورد نظر مدارک فوق را موجود نداشت چه دلایل را می توان ارائه داد؟

 • شهادت شهود
 • تحقیقلا علمی و معاینه محلی که توسط کارشناسان مربوطه می باشد.
 • شماره پرونده ثبت ملک
 • نظریه کارشناسی
 • سوگند (قسم خوردن)
 • درخواست استعلام
 • مابقی دلایل و مستندات

جدیدترین مقالات

مشاوره و درخواست رزور وقت حضوری

بهترین خدمات وکالت در تهران

اگر سوالی داری از طریق کادر زیر از مجموعه ما بپرس

6 پاسخ

 1. با سلام اقای وکیل گروه حقوق شما دعاویه تحدید حدود را انچجام میدهند؟

  1. با سلام دوست عزیز وقت بخير
   از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید تا ما راهنمایی های لازم را انجام دهیم .

 2. سلام
  اقای عبدالمحمد الان ۲ تا ملک که سند ۱۴۷ دارند و در تحدید حدود اختلاف دارند باید چه اقدامی انجام بدهند؟دعوای اعتراض به تحدید حدود مطرح کنند یا ابطال سند؟

 3. با سلام خدمت شما اقای عبدالمحمد راه های ارتباطی با شما به چه صورتی میباشد

  1. با سلام اصغر عزیز راه های ارتباطی با گروه های حقوقی رضاعبدالمحمد جهت دعاوی اعتراض به تحدید حدود در ساید بار و انتهای صفحه نوشته شده است.

 4. ملک ما در حریم رودخانه هست . ایا تحدید حدود ایراد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =

مشاوره رایگان مشاوره رایگان از طریق واتس اپ