اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به تحدید حدود چیست ؟

در وهله اول بهتر است به تعریف تحدید حدود بپردازیم: تحدید حدود به معنای تعیین حدود ملک یا املاک معین است.

تعریف اعتراض حدود:

جز دعاوی ثبتی است که قبل از مرحله ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا می‌کند.

دعوای اعتراض به تحدید:

متعرض نسبت به تقاضای ثبت ملک اعتراض ندارد بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جز ملک متقاضی ثبتی محسوب گردیده به عبارت دیگر با تعیین حدود به حقوق وی تجاوز شده است که می تواند دادگاه تقاضای اعتراض به تحدید حدود را به نماید .

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد متخصص در امور ثبتیهمواره همراه شما در تمامی دعاوی مربوط به اعتراض به تحدید حدود خواهد بود.

دسته بندی اعتراض به تحدید حدود

1 اعتراض به ثبت ملک 
2 اعتراض به حدود ملک 
3 اعتراض به حقوق ارتفاقی املاک.
پ.ن: تحدید حدود-> مشخص کردن حدود ملک یا املاک مشخص.
اعتراض به حدود-> اعتراض به حدود جز دعاوی ثبتی می باشد و طبق قانون ثبت رسیدگی می شود.
اعتراض به تحدید حدود-> اعتراض کننده نسبت به ثبت ملک اعتراضی ندارد در اینجا اعتراض نسبت به این که قسمتی از ملک او جز ملک دیگر ثبت شده است حقوق او ضایع شده است پس از دادگاه تقاضای اعتراض به حدود را دارد.اعتراض به تحدید حدود

مدارک مورد نیاز اسناد و امور ثبتی جهت طرح دعوای اعتراض به تحدید حدود

1-سند مالکیت (اختیاری)
 2-تصویر مصدق صورتجلسه تحدید حدود که به وسیله اداره ثبت تنظیم گردیده است (اختیاری)
3-تصویر مصدق مدارک مبنی بر باطل بودن عملیات تحدید حدود (اختیاری) 
4- همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

چه کسانی حق اعتراض به تحدید حدود را دارند؟

1 آنهایی که اطراف ملک معترض کننده ملکی دارند فقط در حدی حق اعتراض دارند که در آن مجاورت شده است .
2 کسی که متقاضی ثبت ملک میباشد 
3 اداره اوقاف
طبق قانون ۳۰ روز از تاریخ صدور جلسه مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشد اعتراض کنند و اگر خود متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشد تحدید حدود بر اساس نظرات اطرافیان به عمل می‌آید اگر در این مورد اعتراض داشته باشد تا ۳۰ روز می تواند اقدام به این اعتراض کند.

“اعتراض به تحدید حدود خارج از مهلت”

طبق قانون اگر کسی نسبت به تحدید حدود ملک همسایه که به ملک وی تجاوز شده اعتراض دارد سی روز مهلت دارد تا اعتراض خود را ثبت کنند و اگر خارج از مهلت مقرر اقدام به ثبت اعتراض کند رئیس اداره ثبت خارج از نوبت بودن اعتراض را زیر دادخواست اعتراض می نویسد; از قاضی دادگاه بدوی محل می‌خواهد تا بررسی مسئله به ارائه ثبت تشریف بیاورد قاضی دادگاه نظر خود را مبنی بر وارد بودن یا خارج بودن اعتراض در مهلت قانونی را بیان کرده و اگر نظر وی با نظر اداره ثبت یکی باشد پرونده بایگانی می شود ولی اگر خارج از مهلت قانونی نداند، دادخواست اعتراض به دادگاه ارسال می فرستد تا به برای اعتراض به وی رسیدگی شود بعد از صدور حکم نهایی طرف دادگاه صالح پرونده بسته میشود.
اعتراض به تحدید حدود

“اعتراض غیر مجاور به تحدید حدود”

گاهی ممکن است از همسایه غیر مجاور به تحدید حدود اعتراض کند طبق تبصره ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور( در دعاوی اعتراض به در مورد تقاضای ثبت واقع درمحدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه  اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید هم چنین در صورت دعوا به موجب سند رسمی و یا عدم اخذ سند مالکیت طرف معترض یا حدودی که رد صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداره فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد که این مورد فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
 اگر اعتراض معترض طبق قانون بی مورد باشد واحد ثبتی مربوطه بی اثر بودن اعتراض را به معترض اطلاع رسانی می کند مدت می‌تواند در مهلت ده روز نسبت به رئیس صادره به هیئت نظاره شکایت کند.

مطالب اعتراض به تحدید حدود

آگهی تحدید حدود چیست ؟

آگهی تحدید و تعیین حدود به آگهی‌های رسمی‌ هستند که توسط اداره های ثبت دارای صلاحیت منتشر میگردند.نیت از انتشار این آگهی‌ها آگاه سازی مردم از تقاضای یک یا چند نفر برای تعیین حدود یک ملک مشخص میباشد. با توجه به این مورد اگر فردی به این عمل اعتراضی داشت، توانایی ارائه دادخواست خود را در مدت زمان قانونی معین شده دارد.

انتشار آگهی تحدید حدود

در یکسری موارد هم احتمال دارد فرد متقاضی درخواست تحدید اختصاصی یک ملک را داشته باشد. در این شرایط فرد لازم است هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کند. بعد از پرداخت هزینه های مربوطه و ثبت شدن تقاضا، روند اداری پیگیری این درخواست آغاز خواهد شد. اداره ثبت پیشنویس آگهی تحدید را تهیه و زمان آن را به متقاضی اعلام خواهد کرد. متقاضی هم لازم است در مدت معین شده به ادارۀ ثبت مشخص شده مراجعه بکند. بعد از صورت گرفتن این مراحل، نقشه بردار به همراه نمایندۀ ثبت در محل حاضر شده و حدود ملک را تعیین خواهند کرد.

دادخواست اعتراض به تحدید حدود چیست؟

اختلافات اعتراض به تحدید حدود، در واقع فرد به درخواست ثبت ملک معترض نمی باشد، بلکه اعتراض اصلی او به این دلیل است که در جریان تحدید حدود بخشی از ملک او جزء ملک فرد متقاضی ثبت شامل شده است و به معنی دیگر حدود معین شده به حقوقاین فرد تجاوزشدهاست.
اما در دعاوی اعتراض به ثبت ،اعتراض به کل موارد ثبت شده می باشد.
طبق بند ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک، متقاضی ثبت ،حق اعتراض به حدود را دارا می باشند. در نتیجهفرد مجاورتنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می ‌تواند اعتراض بکند نه نسبت به حدودی که با آنها در مجاورت نیست، چون ذی نفع حساب نمی‌شود و همچنین فرد تقاضاکننده ثبت در موقع تحدید اگر خودش یا وکیل او حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد ،این فرد توانایی اعتراضنسبت به آن را دارا می باشد.
ظر خواسته شدهاین دادخواست اداره ثبت رسمی و دربقسه موارد که از سوی فردی به ازغیر درخواست کننده ثبت به عمل می‌ آید متقاضی ثبت هم می‌باشد.
اعتراض به تحدید حدود
سوالات مربوط به اعتراض به تحدید حدود
چه مراجعی به اعتراض به تحدید حدود رسیدگی می کند؟
اعتراض به حدود اول اینکه باید درخواست به اداره ثبت تقدیم کند و ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست به دادگاه برود و گواهی آن را به ثبت ارجاع دهد. مراحل اعتراض به حدود مثل اعتراض به اصل ملک می باشد و این دادخواست طبق رعایت قانونی رسیدگی می شود و جزء دعاوی مالی محسوب می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آیین نامه دادرسی مدنی به عمل  آید.
اگر شخص مورد نظر مدارک فوق را موجود نداشت چه دلایل دیگری را می توان ارائه داد؟
1 شهادت شهود ۲ تحقیقات علمی و معاینه محلی که توسط کارشناسان مربوط می باشد ۳ شماره پرونده ثبت ملک  ۴ نظریه کارشناسی  ۵ سوگند (قسم خوردن)  ۶ درخواست استعلام  ۷ مابقی دلایل و مستندات
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297

6 thoughts on “اعتراض به تحدید حدود

 1. ناشناس says:

  با سلام اقای وکیل گروه حقوق شما دعاویه تحدید حدود را انچجام میدهند؟

  • ادمین says:

   با سلام دوست عزیز وقت بخير
   از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید تا ما راهنمایی های لازم را انجام دهیم .

 2. ساحل says:

  سلام
  اقای عبدالمحمد الان ۲ تا ملک که سند ۱۴۷ دارند و در تحدید حدود اختلاف دارند باید چه اقدامی انجام بدهند؟دعوای اعتراض به تحدید حدود مطرح کنند یا ابطال سند؟

 3. اصغر says:

  با سلام خدمت شما اقای عبدالمحمد راه های ارتباطی با شما به چه صورتی میباشد

  • ادمین says:

   با سلام اصغر عزیز راه های ارتباطی با گروه های حقوقی رضاعبدالمحمد جهت دعاوی اعتراض به تحدید حدود در ساید بار و انتهای صفحه نوشته شده است.

 4. مبینا says:

  ملک ما در حریم رودخانه هست . ایا تحدید حدود ایراد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *